Monthly Archives - October 2023

Çfarë është një ekonomi e fortë?

Në sqarimin e termit ekonomi e fortë, sipas shumë përcaktimeve dhe kritereve nga shumica e informacioneve, shihet se duhet të përmbledhë së bashku:- Normë të lartë të rritjes ekonomike. Sipas komentit tonë, kjo nënkupton një zgjerim të prodhimit ekonomik, i...

Çfarë është një buxhet i fortë?

Në vend që të merren vendime buxhetore bazuar në ecurinë e të ardhurave dhe shpenzimeve të viteve të kaluara, praktika e mirë e financave publike sugjeron që qeveria duhet ti strukturojë vendimet buxhetore bazuar në perspektivat për vitet e ardhshme.Buxheti...

Indeksi Ndërkombëtar i Konkurrueshmërisë Tatimore, si pasqyrë që të tregon difektet dhe korigjimin

Indeksi Ndërkombëtar i Konkurrueshmërisë Tatimore (ITCI) kërkon të masë shkallën në të cilën sistemi tatimor i një vendi aderon në dy aspekte të rëndësishme të politikës tatimore: konkurrencën dhe neutralitetin. Ka shumë faktorë që nuk lidhen me taksat që ndikojnë në...

Papunësia në Ballkan dhe në OECD në Gusht 2023

Niveli i papunësisë në vendet anëtare të OECD dhe në Ballkanin Perëndimor, GUSHT 2023 Niveli papunësisë, BP6, Gusht 2023 Serbia...……..........................10.1% Shqipëria...……....................10.7% Kosova...…….........................12.6% Bosnjë-Hercegovina........13.1% Maqedonia e Veriut..........13.2% Mali i Zi...……........................16.4% Gjithë vendet e BP6 kanë treguar rënie te papunësisë. Nivelin me papunësi me të ulët e mban Serbia e...

FMN na tha mjaft gjëra edhe sivjet, por veprat e institucioneve vlejnë më shumë për ne

Në deklaratën e fundit per media, të misionit të FMN-së shihet se ka mjaft komente bazuar mbi konstatime, që janë në një masë të dukshme përsëritje të rekomandimeve të mëparshme, si dhe një vlerësim më i freskuar i situatës ekonomike...

Drejtësia tatimore parakusht për rindërtimin e besimit mes qeverisë dhe tatimpaguesve

Drejtësia tatimore i referohet ideve, politikave dhe advokimit që synojnë të arrijnë barazi dhe drejtësi sociale nëpërmjet taksave të drejta ndaj anëtarëve më të pasur të shoqërisë dhe bizneseve shumëkombëshe[1].Për këtë qëllim, drejtësia tatimore shpesh fokusohet në trajtimin e parajsave...

Rishikimi i buxhetit duhet të përmbante vëmendje sociale

Rishikimet e buxhetit të të ardhurave dhe shpenzimeve në mes të vitit janë pjesë e një cikli më të shpeshtë të rishikimit financiar për të siguruar që paratë të shpenzohen në mënyrë strategjike dhe për të analizuar dhe përshtatur alokimet...

Përmbledhja për tatimin e transferimit të të drejtës së pronësisë dhe taksën mbi pasurinë e paluajtshme

ALTAX  pas një përgatitje të një materiali orientues të legjislacionit në fuqi dhe ligjeve që pritet te hyjnë në fuqi prej janarit 2024 ju prezanton Përmbledhja ligjore për tatimin e transferimit të të drejtës së pronësisë dhe taksën mbi pasurinë...

Një rritje ekonomike pa rritje për 2024, nëse nuk bazohet te gjithpërfshirja

Siç tregohet në Perspektivën Ekonomike Botërore disa ditë më parë, ndërsa bota ka treguar një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, rimëkëmbja nga goditjet e viteve të fundit është e ngadaltë, nën potencialet e saj dhe e pabarabartë.Rritja është e ngadalshme, sepse me...

Rishikimi i buxhetit në mes të vitit është gjithmonë një praktikë e mirë, por duhet transparencë dhe llogaridhënie

Rishikimet e buxhetit mund të jenë të nevojshme nëse shpenzimet e planifikuara ndryshojnë nga buxheti origjinal. Arsyet për rishikimin e një buxheti përfshijnë rritje (ose ulje) në shumat e financimit ose rialokimin e fondeve të buxhetuara midis kategorive të ndryshme...

error: