Monthly Archives - March 2022

Regjistrimi, dokumentat, deklarimi, tatimet dhe çregjistrimi i OJF

Çfarë statusi ligjor mund të zgjedh për regjistrimin e OJF?  Ekzistojnë tri forma të organizimit të një OJQ-je: Shoqata, Fondacioni dhe Qendra. Dokumentacioni që pregatitin dhe depozitojnë OJF për regjistrimin e tyre? Bazuar në ligjin nr.8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”, dokumentet kryesore...

Efektet e prekshme buxhetore dhe në ekonomi nga Paketa e Rezistencës Sociale

Në vendimin që ka marrë Qeveria shqiptare nëpërmjet miratimit të Aktit Normativ Nr.3, datë 12.3.2022, ka reflektuar edhe ndryshimet buxhetore për zbatimin e Paketës së Rezistencës Sociale. Ndryshe nga sa ne përllogaritëm paraprakisht, nëpërmjet vendimit të qeverisë rezulton se janë...

error: