Monthly Archives - July 2015

Trajtimi fiskal për platforma televizive dixhitale shpërndan dhe bën efektive sinjalin nga kodet në internet

Situata per sqarim 1-Shitesi/Furnizuesi kryesor  ka seli ne Suedi 2- Agjenti i kryesorit është me seli ne Shqipëri (aktivitet kryesor ka transfertat elektronike dhe Paypal i licensuar nga BSH dhe vepron me koeficent pjesor kreditimi) 3- Konsumatore do jene vende te BE-s (jo...

error: