Monthly Archives - June 2018

Deuroizimi, financat dhe rasti i transferimit të kredisë në Euro për KESH

Tregu financiar në Shqipëri, i cili zbatohet nga 16 institucione bankare dhe nga 3 fonde investimi, në fakt zotërohet në pjesën dominuese të tij (80% e tregut) nga 5 banka të mëdha që kanë lidhje direkte/indirekte me banka të vendeve...

Buletini Fiskalisti 6

Ky publikim eshte numri 6 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendra ALTAX.Fiskalisti 6 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe...

error: