Monthly Archives - May 2023

Publikohet përmbledhja “Sistemet Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2023”

Përmbledhja “Sistemet Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2023” është një punim i bazuar në shqyrtimin e legjislacionit tatimor në praktikën e vitit 2022 dhe e krahasuar me raportin e vitet e mëparshme me të njëjtën tematikë të politikave fiskale. Kjo përmbledhje pasqyron...

Fatura e rritjes së pagave, besimi dhe siguria ekonomike për njerëzit

Në eurozonë, fatura buxhetore e pagave të qeverisë përbën pothuajse një të katërtën e shpenzimeve totale të qeverisë dhe rreth 10% të PBB-së, prandaj është e rëndësishme nga pikëpamja makroekonomike[1]. Në Shqipëri, fatura buxhetore e pagave të qeverisë në...

Pedali i politikës fiskale dhe monetare: Kush është shtypur më fort?

Shtrëngimi i mprehtë i politikës monetare, shpesh ka shkaktuar stres financiar apo edhe kriza veçanërisht në ekonomitë e zhvilluara, por edhe në vendet në zhvillim. Për shkak të rreziqeve më të larta të kredisë dhe të monedhës, investitorët globalë zakonisht...

Rritja e pagave të sektorit publik ka boshllëk me realitetin

Madhësia dhe përbërja e shpenzimeve të faturës së pagave publike duhet të kishte gjeneruar debat për shumë çështje që përfshihen në këtë temë duke filluar me madhësinë e qeverisë, implikimet fiskale të shpenzimeve më të larta të pagave publike, ndikimin...

Si regjistrohet granti i përfituar për zhvillimin e një aktivi afatgjatë nga biznesi?

Në përgjigje të pyetjes që ka dalë si një rast për sqarim në lidhje me zbatimin e standarteve kombëtare të kontabilitetit dhe qartësimin e tyre nëpërmjet referimit në Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) një përgjigje e përshtatur për pyetjen...

…për të krijuar një mburojë fiskale elastike për t’u përshtatur ndaj goditjeve

Inflacioni mund të ndikojë financat publike përmes kanaleve të shumta. Ai tenton të zgjerojë bazat tatimore në terma nominalë, duke rritur të ardhurat nominale tatimore, por gjithashtu mund të rrisë koston e shpenzimeve të qeverisë, më drejtpërdrejt për zërat buxhetorë...

Trashëgimia dhe dhurimi, çfarë tatohet dhe çfarë përjashtohet nga tatimi mbi të ardhurën personale

Në shumicën e vendeve, ashtu si edhe në Shqipëri të ardhurat individuale të përfituara tatohen nga qeveria përpara se ato të arrijnë te individi. Kjo mënyrë tatimi quhet tatim në burimin e të ardhurës. Këtyre të ardhurave u mbahet ajo përqindje...

Investimet e Huaja Direkte të lidhura me barrën tatimore në Ballkanin Perëndimor

Ne studimin e përfshirë ne Raportin BT 2022, Investimet e huaja direkte mesatare në BP në 2022 janë 8.8 miliard US. Dollarë, me një rritje të lartë të Serbisë dhe Shqipërisë, të cilat respektivisht kanë një pjesë sa 50.1%...

Minimizimi i informalitetit dhe efektiviteti i përforcuar prej digjitalizimit

Ne Raportin e Barres tatimore 2022, përmendet edhe qasja e dixhitalizimit qe po transformon ambjentin me mënyrën se si raportohet dhe paguhet taksa, me inovacione dhe investime të rëndësishme që ndodhin në vende të të gjitha llojeve. Ka shumë...

error: