Tag - barra tatimore

Tatimi i profesioneve të lira dhe punonjësve në Shqipëri, Kosovë dhe vendet e Ballkanit, 2024

Në një shikim të trajtimit tatimor për gjithë Ballkanin Perëndimor të profesionistëve të lirë shikojmë se normat tatimore më të larta i gjejmë në Shqipëri dhe në Serbi, respektivisht me 15% dhe 10% e 20% të fitimit të tyre...

ALTAX prezanton përmbledhjen për tatimin e profesioneve të lira dhe punonjësve në Shqipëri dhe vendet fqinje për 2024

Përmbledhja “Tatimi mbi të ardhurat e profesionistëve të lirë dhe punonjësve në Ballkanin Perëndimor, 2024” është një udhëzues që ka lindur nga nevoja për të bërë sa më të kuptueshme mënyrën e trajtimit fiskal të profesionistëve të lirë në...

Barra tatimore e Tatimpaguesve të Mëdhenj dhe tatimpaguesve të Kryeqytetit, 2021 – 2023

Në mënyrë tipike si shumë administrata në vende të ndryshme, edhe në Shqipëri është krijuar prej 20 vitesh dhe vijon të funksionojë brenda strukturës së administratës tatimore qendrore Drejtoria e tatimpaguesve të mëdhenj. Qëllimi kryesor i zyrës së tatimpaguesve të mëdhenj...

Barra tatimore në Shqipëri, 2023

Buxhetet e përvitshme në Shqipëri kanë prezantuar barra fiskale[1] të ndryshme, të cilat përfshijnë si barrën tatimor, po ashtu edhe barrën jo tatimore[2]. Në vitet e fundit, buxheti i shtetit ka synuar reduktimin e shpejtë të deficitit...

Pabarazia e të ardhurave dhe faktorët ndikuesë në Ballkanin Perëndimor

Nga analiza jonë rezulton se pabarazia e të ardhurave prej punës është kontribues kryesor i shpërndarjes në të ardhurat e familjeve, por jo në shpërndarjen e drejtë të pasurisë në zotërim dhe mirëqenies. Kjo vërehet në rastin e zotërimit të pasurisë...

Barra tatimore në Shqipëri dhe te fqinjët varet nga taksat mbi konsumin dhe mbi punën

Varësinë më të madhe, ende sistemet tatimore në Ballkanin Perëndimor (BP6) e kanë nga TVSH dhe taksat mbi punën (tatimi mbi të ardhurat nga puna dhe kontributet e sigurimeve). Në 5 vendet e BP6 (përjashtuar BiH), pagesat e TVSH mbajnë një...

Përmbledhje nga Barra tatimore në Ballkanin Perëndimor – Shqipëri, Kosovë dhe Liria Fiskale 2024

Kjo përmbledhje prek ato pjesë të ndjeshme të studimit analitik Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor - Shqipëri, Kosovë...Dita e Lirisë Fiskale 2024. Ky  raport  trajton barrën tatimore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për Shqipërinë dhe Kosovën në veçanti...

Raporti i barrës tatimore në 2023 në Ballkanin Perëndimor, Shqipëri dhe Kosovë dhe Liria Fiskale 2024

Sot, ALTAX vjen përballë gjithë lexuesve dhe ndjekësve të saj me publikimin e rëndësishëm tematik Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor - Shqipëri, Kosovë...Dita e Lirisë Fiskale 2024. Ky  raport  trajton barrën tatimore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për...

error: