Author - ALTax

ALTAX prezanton përmbledhjen për tatimin e profesioneve të lira dhe punonjësve në Shqipëri dhe vendet fqinje për 2024

Përmbledhja “Tatimi mbi të ardhurat e profesionistëve të lirë dhe punonjësve në Ballkanin Perëndimor, 2024” është një udhëzues që ka lindur nga nevoja për të bërë sa më të kuptueshme mënyrën e trajtimit fiskal të profesionistëve të lirë në...

Indeksim i pagave për të rritur besimin te sistemi dhe për një model të ri sfidues

Marrëdhënia midis përcaktimit të pagave dhe inflacionit është monitoruar këto vite të fundit nga afër nga Banka Qendrore dhe ish-Ministria e Financave dhe Ekonomisë, pasi ishte çelësi i suksesit të tyre në arritjen e stabilizimit makroekonomik në një regjim të...

Pesha tatimore mesatare e punës në OECD dhe Shqipëri dhe të ardhurat pas taksave, 2022-2023

Normat efektive të taksave mbi të ardhurat nga puna[1] u rritën në të gjithë OECD në vitin 2023, ndërsa inflacioni mbeti mbi nivelet historike. Me sistemet tatimore në shumë vende të OECD që nuk përshtaten plotësisht me inflacionin,...

Inflacioni i tremujorit të parë 2024 në vendet e OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur nga Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.8% në mars 2024, pas 5.7% në shkurt (Figurat 1 dhe 2). Inflacioni total ra në 19 vende...

Kredia për bizneset dhe individët në një dinamikë të pazakontë

Gjatë 4-mujorit të parë 2024, bankat e nivelit të dytë kanë dhënë mesatarisht 940 milionë lekë kredi çdo ditë. Shuma tregon se kërkesa nga bizneset dhe qytetarët është rritur këtë vit. Kredia e re për bizneset për tremujorin e parë 2024...

Shfrytëzimi dhe rritja e potencialit tatimor: refleksione për Shqipërinë

Sipas, Kenji (shqip. Kenxhi) Okamura[1] në fjalën e mbajtur në Konferencën e Trembëdhjetë të taksave e nivelit të lartë FMN-Japoni për vendet aziatike tregjet dhe ekonomitë në zhvillim (shënim. si Shqipëria) shprehet se nëse ato arrijnë të shfrytëzojnë...

Barra tatimore në regjionet e Kosovës në 2023

Barra tatimore është produkt i të hyrave të mbledhura prej administratës tatimore qendrore dhe administratës doganore, prej të hyrave vetanake prej komunave, si dhe arkëtimet për kontributet pensionale. Të gjitha të hyrat së bashku përbëjnë pjesën gjithëpërfshirëse që llogaritet në raport...

Shpërndarja e barrës tatimore sipas shpenzimeve të buxhetit të Kosovës

Për arsye të planifikimit të shpenzimeve mbi bazën e të hyrave të qëndrueshme, është aplikuar qasje konservative në vlerësimin e efektit të këtyre masave. Rrjedhimisht, shpenzimet do të mund të mbahen në nivel të menaxhueshëm, dhe me qëllimin që zotimet...

Të hyrat vetanake në komunat e Kosovës në 2023

Komunat i mbledhin të hyrat vetanake në dy forma: (a) si të hyra të mbledhura direkt nga komuna, si aktivitet i komunës dhe (b) si të hyra të arkëtuara nga niveli qëndror (në tekstin e mëtejmë, të hyrat indirekte) të...

error: