Monthly Archives - March 2013

Këshilltari fiskal në favor të tatimpaguesit dhe buxhetit

Për arsye se shumica e tatimpaguesve nuk i njohin ndërlikimet e legjislacionit fiskal, këshilltarët fiskalë janë të domosdoshëm që tatimpaguesit të përmbushin detyrimet e tyre tatimore të komplikuara. Nëse ligjet nuk kuptohen dhe zbatohen si duhet atëherë se pari është shteti që...

error: