Monthly Archives - May 2018

Legjislacioni tatimor 1992 – 2015

Në këtë link http://eduart0.tripod.com/legislation.html ju do të mund të lexoni pjesë nga legjislacioni tatimor historic në Shqipëri, që prej vitit 1992. Ky legjislacion është i ndarë në kategoritë: Administrimi tatimor për periudhën 1992 -2004 Tatimi mbi qarkullimin për periudhën 1993 -1996 Tatimi mbi...

Ballkani Perëndimor në 2018, mjafton të bëhen gjërat e duhura që nga fillimi

Pothuaj gjithë vendet e Ballkanit kanë mbështetur stabilizimin ekonomik dhe kanë vazhduar në rrugën e filluar më herët për të përfunduar modernizimin, që nxit rritjen e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia tani janë në pikën ku ata kanë një...