Tag - Kosove

Rritja e PBB-së në Tremujorin e parë 2024, OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) në OECD u rrit me 0.4% në tremujorin e parë të 2024, pak nga 0.3% e regjistruar në tremujorin e mëparshëm,[1] sipas vlerësimeve të përkohshme (Figura 1). Ndërsa norma e rritjes së PBB-së për OECD...

Barra tatimore në regjionet e Kosovës në 2023

Barra tatimore është produkt i të hyrave të mbledhura prej administratës tatimore qendrore dhe administratës doganore, prej të hyrave vetanake prej komunave, si dhe arkëtimet për kontributet pensionale. Të gjitha të hyrat së bashku përbëjnë pjesën gjithëpërfshirëse që llogaritet në raport...

Shpërndarja e barrës tatimore sipas shpenzimeve të buxhetit të Kosovës

Për arsye të planifikimit të shpenzimeve mbi bazën e të hyrave të qëndrueshme, është aplikuar qasje konservative në vlerësimin e efektit të këtyre masave. Rrjedhimisht, shpenzimet do të mund të mbahen në nivel të menaxhueshëm, dhe me qëllimin që zotimet...

Të hyrat vetanake në komunat e Kosovës në 2023

Komunat i mbledhin të hyrat vetanake në dy forma: (a) si të hyra të mbledhura direkt nga komuna, si aktivitet i komunës dhe (b) si të hyra të arkëtuara nga niveli qëndror (në tekstin e mëtejmë, të hyrat indirekte) të...

Barra tatimore në Shqipëri dhe te fqinjët varet nga taksat mbi konsumin dhe mbi punën

Varësinë më të madhe, ende sistemet tatimore në Ballkanin Perëndimor (BP6) e kanë nga TVSH dhe taksat mbi punën (tatimi mbi të ardhurat nga puna dhe kontributet e sigurimeve). Në 5 vendet e BP6 (përjashtuar BiH), pagesat e TVSH mbajnë një...

Raporti i barrës tatimore në 2023 në Ballkanin Perëndimor, Shqipëri dhe Kosovë dhe Liria Fiskale 2024

Sot, ALTAX vjen përballë gjithë lexuesve dhe ndjekësve të saj me publikimin e rëndësishëm tematik Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor - Shqipëri, Kosovë...Dita e Lirisë Fiskale 2024. Ky  raport  trajton barrën tatimore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për...

Dita e Lirisë Fiskale në 2024 në Ballkanin Perëndimor dhe rajonet e Shqipërisë

Dita e Lirisë Fiskale për Ballkanin Perëndimor për vitin 2024 është dita e 114të e tij[1]. Në vitin 2024, në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut kjo ditë bie më herët. Në Bosnjë – Hercegovinë, Malin e Zi...

Inflacioni i produkteve energjitike dhe ushqimeve në rënie në botë dhe rajon në fillimvitin 2024

Inflacioni i energjisë në OECD ka qenë negativ që nga maji 2023 dhe ka mbetur i tillë në 23 vende të OECD. Megjithatë, Turqia dhe Kolumbia përjetuan inflacion të energjisë më shumë se 25% në janar 2024. Inflacioni i ushqimeve...

Krizat ushtarake aktuale dhe detyrat e ekonomisë shqiptare

Ekonomia shqiptare sido që të jetë situata jashtë kufijve të saj është e cenueshme, pasi ka lënë hapësira të sovranitetit të saj të mos jenë faktor ndikues në raste shpërthimi të krizave ushtarake dhe ekonomike. Rasti kur nafta që prodhohet...

Publikohet përmbledhja “Sistemet Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2023”

Përmbledhja “Sistemet Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2023” është një punim i bazuar në shqyrtimin e legjislacionit tatimor në praktikën e vitit 2022 dhe e krahasuar me raportin e vitet e mëparshme me të njëjtën tematikë të politikave fiskale. Kjo përmbledhje pasqyron...

error: