Tag - fiskal

Trajtimi fiskal i sektorëve ekonomikë

Sektori i ndertimit dhe administrimi fiskal Raste praktike dhe informacion per rregullat tatimore Sektori i tregtise dhe administrimi fiskal Sektori transportit dhe administrimi fiskal Sektori burimeve natyrore dhe administrimi fiskal Sektori sherbimeve dhe administrimi fiskal Dërgoje zgjedhjen tënde te edukimi@altax.al

Elita e pakorruptuar dhe rritja cilësore

Ndërsa disa elementë të reformimit fiskale janë duke ndodhur në Shqipëri, nevojitet një forcim kapacitetesh për të përshpejtuar stabilizimin fiskal, me objektivin për t'iu përgjigjur ndikimeve negative makroekonomike, si dhe për të përmirësuar kombinimin e politikës fiskale-monetare. Ndërsa ne...

Së bashku për shëndetin fiskal të industrisë nxjerrëse

Shqipëria ka përfituar të ardhura të qëndrueshme për buxhetin nga burimet natyrore dhe ka ardhur koha për të folur me zë të lartë për një menaxhim të shëndetshëm fiskal. Dhe menaxhimi i shëndoshë fiskal është i mundur vetëm kur...

Revolucionarizimi apo evolucioni fiskal?

Disproporcionet strukturore ne prodhim dhe tregti dhe një nevoje e menjëhershme për investime te vazhdueshme; normat e fitimit te larta mbi shume mallra konsumi dhe shërbime; një bilanc negativ i tregtisë me jashtë; borxhi publik ende i larte; papunësia...

Projeksioni fiskal dhe efekti mbi individin dhe tregtinë

Sistemi tatimor aktual me shkallëzimet e tij për tatimin mbi te ardhurat, tatimi mbi konsumin dhe sistemi i veçantë i taksimit per te ardhurat nga punësimi dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ka hasur ne këtë kohe shume kritika. (more…)

Qeverisja Vendore pas viteve ‘90 dhe realiteti i decentralizimit fiskal

Decentralizimi i qeverisjes në Shqipëri nisi në vitet ‘90. Për herë të parë  drejtuesit e qeverisë vendore u zgjodhën në mënyrë demokratike. Edhe pse ende nuk egziston një autonomi administrative apo fiskale, reformat e viteve ‘90 (duke filluar prej...