Tag - konsum

Renta minerare për naftën dhe gazin dhe shpërndarja e saj për njësitë e qeverisjes vendore

Renta minerare përcaktohet si një taksë kombëtare në pikën 4 të ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar. Këshilli i Ministrave përcakton procedurat e arkëtimit së rentës minerare dhe dokumentacionin që duhet të paraqesë i licencuari,...

Revolucionarizimi apo evolucioni fiskal?

Disproporcionet strukturore ne prodhim dhe tregti dhe një nevoje e menjëhershme për investime te vazhdueshme; normat e fitimit te larta mbi shume mallra konsumi dhe shërbime; një bilanc negativ i tregtisë me jashtë; borxhi publik ende i larte; papunësia...