Tag - TVSH

Barra Tatimore në Kosovë në 2023

Në Kosovë metodologjia është e njëjtë për të llogaritur barrën fiskale dhe barrën tatimore, ashtu si është sqaruar për Shqipërinë. Barra e të hyrave të përgjithshme (fiskale) në Kosovë është si rezultat i kontributit me 88% nga të hyrat tatimore dhe...

Barra tatimore në Shqipëri, 2023

Buxhetet e përvitshme në Shqipëri kanë prezantuar barra fiskale[1] të ndryshme, të cilat përfshijnë si barrën tatimor, po ashtu edhe barrën jo tatimore[2]. Në vitet e fundit, buxheti i shtetit ka synuar reduktimin e shpejtë të deficitit...

Barra tatimore, struktura dhe normat tatimore në BP6

Barra tatimore përfshin tatimet mbi konsumin (indirekte për formën si adresohet mbi individin dhe bizneset), tatimet direkte që adresohet direkt mbi të ardhurat personale nga puna, fitimet nga kapitali mbi të ardhurat individuale dhe të korporatave, dhe taksat e përgjithshme...

Pragu i TVSH-së, politika e pamatur dhe sjellja e administratës ndikojnë në rritjen e bizneseve të vogla

Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) në Shqipëri, sipas statistikave tatimore në 2023 përmbledh brenda skemës 34,767 tatimpagues, nga te cilët 9,450 janë tatimpaguesë të regjistruar si biznes i vogël. Numri i tatimpaguesve me TVSH garantuan burimin kryesor të madh të...

Investimet strategjike dhe lehtësitë fiskale në Shqipëri, 2024

Legjislacioni për investimet strategjike, përfshin ligjin për investimet strategjike, si dhe disa vendime të Këshillit të Ministrave të miratuara prej vitit 2015 e deri në 2023[1], dhe ky grup aktesh ligjore dhe nënligjore përbën kuadrin rregullator për tërheqjen...

Treguesit fiskalë të buxhetit të shtetit për 2023 sipas një vështrimi civil

Përpara disa kohësh, ekspertët tanë analizuan treguesit paraprakë të buxhetit të shtetit për 11-mujorin 2023[1] dhe ne e konsideruam performancën buxhetore përballë disa rrisqeve që mund të konsiderohen në një panoramë vjetore të buxhetit si vijimësi e asaj...

Publikimi i ri nga ALTAX për ndërtimin dhe trajtimin tatimor në Shqipëri, i azhornuar

Pas monitorimit të ecurisë së legjislacionit tatimor dhe rregullator për ndërtimin, si proces dhe si produkt i shitshëm në tregun shqiptar, ekspertët tanë hartuan një matërial të përpunuar nga të dhënat dhe publikimet ligjore online, nga përpunimet e ekspertëve fiskalë...

Buxheti 11 mujor 2023 si thikë me dy tehe

Buxheti i shtetit për 11-mujorin 2023 rezulton me suficit[1] dhe ky realitet tregon në pamje të parë se financat e qeverisë po menaxhohen në mënyrë efektive. Kjo tepricë buxhetore vjen nga të ardhurat e realizuara në nivelin e...

Eksportet, shërbimet dhe zbatimi i rregullave të TVSH-së

Shqipëria ka marrëdhënie tregtare me të gjithë botën, por ka marrëdhënie të rëndësishme tregtare me vendet evropiane, me SHBA-në, si dhe me vendet aziatike. Për shkak të sistemeve krejtësisht të ndryshme tatimore (si në rastin e SHBA-së apo disa vendeve...

FMN na tha mjaft gjëra edhe sivjet, por veprat e institucioneve vlejnë më shumë për ne

Në deklaratën e fundit per media, të misionit të FMN-së shihet se ka mjaft komente bazuar mbi konstatime, që janë në një masë të dukshme përsëritje të rekomandimeve të mëparshme, si dhe një vlerësim më i freskuar i situatës ekonomike...

error: