Tag - tatim fitimi

Barra tatimore në Shqipëri dhe te fqinjët varet nga taksat mbi konsumin dhe mbi punën

Varësinë më të madhe, ende sistemet tatimore në Ballkanin Perëndimor (BP6) e kanë nga TVSH dhe taksat mbi punën (tatimi mbi të ardhurat nga puna dhe kontributet e sigurimeve). Në 5 vendet e BP6 (përjashtuar BiH), pagesat e TVSH mbajnë një...

Barra tatimore, struktura dhe normat tatimore në BP6

Barra tatimore përfshin tatimet mbi konsumin (indirekte për formën si adresohet mbi individin dhe bizneset), tatimet direkte që adresohet direkt mbi të ardhurat personale nga puna, fitimet nga kapitali mbi të ardhurat individuale dhe të korporatave, dhe taksat e përgjithshme...

Treguesit fiskalë të buxhetit të shtetit për 2023 sipas një vështrimi civil

Përpara disa kohësh, ekspertët tanë analizuan treguesit paraprakë të buxhetit të shtetit për 11-mujorin 2023[1] dhe ne e konsideruam performancën buxhetore përballë disa rrisqeve që mund të konsiderohen në një panoramë vjetore të buxhetit si vijimësi e asaj...

Publikohet studimi mbi lehtësitë tatimore dhe sa është nxitur konsumi

Këtë fundjavë ALTAX publikon një analizë përsa lidhet me përgjigjen e pyetjes që është edhe titulli “A munden lehtësitë tatimore të përkohshme të stimulojnë shpenzimet konsumatore?” Bazuar në statistikat zyrtare, analiza sqaron problemin e përfitimeve tatimore duke iu përgjigjur titullit...

Ndryshimi i përgjegjësisë tatimore dhe dy përgjegjësia tatimore

Me përgjegjësi tatimore, kuptohet lloji i tatimit që është i detyruar të paguajë tatimpaguesi. Përgjegjësisë tatimore për çdo kategori janë si më poshtë[1]: Tatimpagues të tatimit mbi fitimin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar. Përgjegjësitë tatimore, pra detyrimet tatimore të cilat...

Mbi disa momente për reflektim në projekt ligjin e tatimit mbi të ardhurat

E ardhura personale është një matëse e përshtatshme e potencialit të konsumit dhe kursimit personal. Është ky tatim mbi te ardhurat personale, i cili nga njëra anë duhet të bëhet ndër kontribuesit kryesorë në buxhet dhe nga ana tjetër duhet...

error: