Tag - TTHF

Ndryshimi i përgjegjësisë tatimore dhe dy përgjegjësia tatimore

Me përgjegjësi tatimore, kuptohet lloji i tatimit që është i detyruar të paguajë tatimpaguesi. Përgjegjësisë tatimore për çdo kategori janë si më poshtë[1]: Tatimpagues të tatimit mbi fitimin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar. Përgjegjësitë tatimore, pra detyrimet tatimore të cilat...

error: