Konsulencë

Konsulencë & Këshillim


Në ALTAX CONSULTING, praktika e këshillimit luan një rol vendimtar, ku ne ndërtojmë një marrëdhënie të fortë dhe afatgjatë me klientët.

Konsulenca dhe shërbimet këshilluese janë krijuar për të ofruar njohuri për biznesin dhe për të zhvilluar strategji praktike për të adresuar sfidat ekzistuese. Ne punojmë ngushtë me klientët për të përcaktuar qëllimet e biznesit, për të përcaktuar fushën e sfidave dhe këshilluar për një gamë të plotë zgjidhjesh. Planifikimi dhe analiza financiare, optimizimi i procesit dhe vlerësimi i biznesit janë të gjitha mjetet kryesore në dispozicion për ngritjen e shërbimeve të konsulencës së biznesit.

Shërbimet e konsulencës

Vlerësimi i biznesit është procesi i përcaktimit të vlerës aktuale të një aktivi ose të një kompanie; ka shumë teknika të përdorura për të përcaktuar vlerën. Një analist që i jep një vlerë një kompanie shikon menaxhimin e kompanisë, përbërjen e strukturës së kapitalit të saj, perspektivën e fitimeve të ardhshme dhe vlerën e tregut të aseteve.

Vlerësimi i biznesit është procesi i përcaktimit të vlerës aktuale të një aktivi ose të një kompanie; ka shumë teknika të përdorura për të përcaktuar vlerën. Një analist që i jep një vlerë një kompanie shikon menaxhimin e kompanisë, përbërjen e strukturës së kapitalit të saj, perspektivën e fitimeve të ardhshme dhe vlerën e tregut të aseteve.

Kërkohet ekspertizë profesionale për të kapur realitetin e vërtetë ekonomik të kompanisë dhe për të bërë rregullimet e nevojshme në bilancet dhe pasqyrat e fitimit dhe humbjes. Pakot e softuerëve të përgjithshëm dhe vlerësimet automatike ose të bëra nga biznesi të gjetura në internet janë të padobishme. ALTAX CONSULTING ju ofron ekspertizë profesionale nga një ekip me përvojë vlerësuesish biznesi që ju ndihmojnë të rregulloni pasqyrat tuaja financiare për të kapur vlerën e vërtetë ekonomike të kompanisë tuaj duke zgjedhur një kombinim të metodave të vlerësimit të biznesit që janë më të përshtatshme për aktivitetin tuaj të biznesit.

Do filloni një biznes?

– Përcaktoni strukturën ligjore të biznesit tuaj
– Regjistroni një emër biznesi (“Të bësh biznes si”)
– Regjistrohuni për taksat qendrore dhe lokale, taksat e punes dhe kontributet e sigurimeve
– Njihuni me procedurat e fiskalizimit
– Merrni një Licencë / Leje Biznesi
– Kuptoni Përgjegjësitë e Punëdhënësit/punëmarrësit
– Nëse keni nevojë për ndihmë për të rishikuar një plan biznesi, ne mund të ofrojmë komente dhe rekomandime
– Nëse keni nevojë për hapësirë fillestare, ne mund të identifikojmë inkubatorët dhe pajisjet e ofruara nga shteti dhe organizatat

Ne ju ndihmojmë të strukturoni marrëveshjen kolektive për te drejtat e punonjesve. Ne ju asistojmë për të siguruar integrimin e suksesshëm të operacioneve të biznesit, kulturave dhe strategjive, dhe të maksimizoni vlerën e investimit tuaj duke u fokusuar gjithashtu në mënyrat për të arritur efikasitetin tatimor. Ne fokusohemi në objektivat strategjike të klientit, negociatat dhe mundësitë e kursimit dhe i shkallëzojmë shërbimet tona drejtpërdrejt sipas nevojave të tyre.
Profesionistët tanë kanë qasje të drejtpërdrejtë në burimet e plota të rrjetit tonë kur është e nevojshme dhe koordinojnë qasjen në ato burime përmes pikave fokale të kontaktit. Profesionistët e Shërbimeve Këshillimore të Transaksioneve punojnë me blerës, strategë dhe financues, shitës dhe huadhënës në të gjithë spektrin e angazhimeve të bashkimit dhe ndarjes së bizneseve.

Këshillimi i shërbimeve financiare siguron një pasqyrë të qartë dhe zgjidhje praktike për çështjet më të mëdha, më sfiduese të sotme që ndikojnë në menaxhimin e aseteve dhe pasurisë, tregjet bankare dhe të kapitalit dhe siguracionet, financiare siç janë:

Menaxhimi i pasurisë dhe aseteve
Menaxhimi i rrezikut
Rrisqet e pasurisë ne te ardhmen
Siguracioni financiar
Qasja jonë ndaj menaxhimit të aseteve dhe pasurisë kërkon një intensitet të dedikuar për të siguruar që të bëhen vetëm përcaktimet më të mira të investimit. Vendimet tona bazohen në vigjilencë, këmbëngulje, kohë, njohuri dhe disiplinë.

Pavarësisht nëse biznesi juaj funksionon në një mjedis të vetëm, ose operon me objekte në vende të shpërndara në të gjithë vendin, ALTAX CONSULTING mund të zhvillojë plane të gjera të sigurisë të plotësuara me strategji dhe programe efektive të krijuara për të mbrojtur çdo element të rëndësishëm të biznesit tuaj: punonjësit , konsumatorët, zinxhirin e furnizimit, mjedisin fizik dhe produktet tuaja.

Çfarë bëjmë ne?
Lehtësimin e vendimeve më të mira për alokimin e burimeve të kapitalit
Rritjen e efikasitetit operacional
Përmirësimin e përpjekjeve te një kompanie për kontrollin e rrezikut për të mbështetur nismat kritike strategjike, pajtueshmërinë dhe qeverisjen.

Këshillimi strategjik është praktika e ndihmës së bizneseve me vendime të nivelit të lartë që u mundësojnë atyre ta bëjnë këtë.

Ekipi profesionist i ALTAX CONSULTING ju ofron:
Zgjidhje krijuese që kombinojnë përvojën tonë dhe ushqejnë njohuritë
Pamje të qarta sesi të krijoni vlerë në biznesin tuaj
Shërbim cilësor – ne ndajme eksperiencen tone duke punuar me klientët tanë dhe ofrojmë shërbimin më cilësor në industri
Rezultatet- Ne e përcaktojmë suksesin tonë me rezultatet tuaja. Ne kujdesemi për klientët tanë

Ekipi ynë i Shërbimeve Këshillimore të Transaksioneve këshillon mbi strategjitë për ngritjen, investimin, zhvillimin e kapitalit. Ne gjithashtu sigurojmë shkrirjen dhe marrjen e financave, taksave, teknologjisë së informacionit dhe burimeve njerëzore për kujdesin e duhur të kapitalit privat, fondeve mbrojtëse dhe investitorëve strategjikë. Ne i shikojmë transaksionet përmes lenteve të një investitori dhe jemi të fokusuar në ndihmën e klientëve për të identifikuar, vlerësuar dhe zbatuar me sukses strategjitë e tyre të rritjes në peizazhin e sotëm kompleks të biznesit.
Ne jemi në gjendje të këshillojmë për të gjitha aspektet e ciklit të investimeve duke përdorur një qasje që fokusohet në nxitësit e vlerës dhe shkelësit e marrëveshjeve që janë kritike për vendimet e investimeve.

Shërbimet këshilluese të transaksioneve përfshijnë:
Vleresimin financiar
Cilësinë e Fitimeve
Përkujdesjen e duhur tatimore
Rishikimin e Planeve të të Biznesit
Ndihma për Kapitalin në punë

Ne përqëndrohemi në objektivat strategjikë të klientit, negociatat dhe mundësitë e kursimit dhe i shkallëzojmë shërbimet tona drejtpërdrejt sipas nevojave të tyre.

Njihuni me Ekspertët/ Partnerët


Këta janë ekspertët dhe partnerët e ALTAX. Ekspertiza dhe efektiviteti i tyre është objekt vlerësimi nga ana juaj kur kërkoni shërbimet e tyre. Ne kemi partnerë në një sërë cilësish, vlerash dhe profesionesh. Ilësia dhe korrektesa është ajo për të cilën ne jemi të gjithë në ALTAX.

Arsyeja pse bashkohen ekspertët e shumë sektorëve dhe certifikimeve së bashku në këtë platformë është se ALTAX ka vendosur tre parime thelbësore partneriteti – ekspertize, që mundëson të prezantojmë shërbime sa progresive, po aq edhe produktive.

Kapitalizimi. Të gjithë ekspertët/ partnerët kanë të drejtë të barabartë për të kontribuar dhe kontributet nuk mund të maten gjithmonë thjesht në terma të vlerës së parave të gatshme ose profilit publik.

Transparenca. Sinqeriteti dhe ndershmëria në marrëdhëniet e punës janë parakushte të besimit, llogaridhënies dhe, në fund të fundit, partneriteteve të suksesshme.

Përfitim i ndërsjellë. Të gjithë partnerët, si dhe klientët, duhet të përfitojnë nga një bashkëveprim, duke patur të përbashkët mes tyre, si synimet dhe përfitimet specifike të synuara nga secili partner me klient, por edhe nxitja për të siguruar angazhim të vazhdueshëm dhe marrëdhënie të qëndrueshme pune.

Bëhuni një partner i rrjetit ALTAX!

Bashkohuni me ekipin tonë të profesionistëve dhe bëhuni shefi i vetvetes.

error: