Adriatik Mateli

Adriatik Mateli

Kontabilist fiskal - Ekspert tatimor - Edukim fiskal

Edukimi

Ekonomist Kontabël, Universiteti Bujqësor i Tiranës
Master i Shkencave Ekonomike, Universiteti Ndërkombëtar, Strugë, Maqedoni e Veriut

Specializimi

Në sektorin publik:
• – Finance
– Kontabël i Miratuar
– Menaxhimi borxhit tatimor
– Menaxhimi kontrollit tatimor
– Shërbimi për tatimpaguesit
– Menaxhim rrisku
• Strategji të ardhurash tatimore
• Regjistrimi dhe çregjistrimi i bizneseve, bashkime dhe ndarje të bizneseve
• TVSH, Tatim fitimi, Tatim mbi të ardhura Personale
• Edukim dhe shërbim për taksapaguesit
• Këshillim për kontabilitetin dhe hartimin e Pasqyrave Financiare
• Audit i brendshëm i kompanive
• Studime fizibiliteti
• Analiza financiare dhe parashikim te ardhurash
• Kontabilitet fiskal

Përvoja

Në Administratën Tatimore 30 vite (1992 – 2022)
Edukim fiskal (2000 – në vazhdim)

Vitet e punës

41 vite

Fusha e këshillimit

Kontabilitet fiskal
Finance publike
Borxhi tatimor
TVSH
Tatim mbi të ardhurat (Korporative dhe individuale)
Taksa kombëtare dhe Taksa lokale
Dividenti dhe tatimi mbi kapitalin
Analiza/Parashikime

Njësia e shërbimit

Në orë

error: