Edison Hoxha

Ekspert - Të drejtat e punës - Këshilltar për mbrojtjen sociale

Edukimi

Jurist, Fakulteti Juridik, Universiteti i Tiranës
Anëtar i Dhomës Kombëtare të Avokatëve

Specializimi

Në sektorin privat:

  • Konsulent ligjor për kontratat, menaxhimin e objekteve
  • Lektor në universitet
  • Këshillim për të drejtat në punë
  • Planifikimin dhe monitorimin e programeve për sindikatat
  • Menaxhim OJF
  • Menaxhim projekti dhe bashkërendim programesh
  • Strategji menaxhimi rrisku për të drejtat në punë
  • Ekspert për politika të mbrojtjes sociale

Përvoja

Në këshillimin juridik (2009 – në vazhdim)
Menaxhim projektesh dhe të drejtat në punë (2009 – në vazhdim)

Vitet e punës

13 vite

Fusha e këshillimit

Këshillim juridik
Menaxhim projekti
Mbrojtje sociale
Të drejtat në punë
Këshillim për organizatat e punonjësve

Njësia e shërbimit

Në orë

error: