Safet Visha

Safet Visha

Ekspert Fiskal - Kontabilitet

Edukimi
Financier, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti Bujqësor i Tiranës

Specializimi

Në sektorin publik:

 • – TVSH
  – Tatim fitimin
  – Bashkimin dhe ndarjen e bizneseve
  – Tatimin mbi të ardhurat personale
  – Tatimin në burim, tatime të tjera individuale
  –Menaxhim rrisku
 • Strategji të ardhurash tatimore
 • Kontrolli tatimor

Në sektorin privat:

 • Mbajtje e kontabilitetit dhe hartimi i Pasqyrave Financiare
 • Audit i brendshëm i kompanive
 • Studime fizibiliteti
 • Analiza financiare dhe parashikim te ardhurash

Përvoja

Në Administratën Tatimore 24 vite (nga viti 1992 – viti 2016)

Financier dhe konsulent i jashtëm në disa kompani  me NIPT M01320018K (Viti 2016 – ne vazhdim)

Vitet e punës
32 vite

Fusha e këshillimit

TVSH
Tatim mbi të ardhurat (Korporative dhe individuale)
Taksa kombëtare dhe Taksa lokale
Analiza/Parashikime

Njësia e shërbimit
Në orë

Kërko këshillë

error: