Eduart Gjokutaj

Eduart Gjokutaj

Konsulent - Ekonomi - Finance - Menaxhim - Fiskal

Edukimi
Ekonomist, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Përvoja
Në Administratën Tatimore

Specializuar për:
– TVSH
– Tatim fitimin
– Bashkimin dhe ndarjen e bizneseve
– Tatimin mbi të ardhurat personale
– Tatimin në burim, tatime të tjera individuale
– Transferimin e fitimit nëpërmjet çmimit

Menaxhim rrisku
Strategji të ardhurash tatimore
Menaxhim Fiskal (Borxhi, kontrolli)

Në Ministritë

Menaxhim buxheti – Financat publike
Bord mbikqyrje kompani publike
Zbatimin e projekteve
Menaxhim financiar
Menaxhim financiar në energji dhe hidrokarbure

Në sektorin privat

Studime fizibiliteti
Analist për ekonominë, financat dhe politikën fiskale
Analiza financiare dhe parashikim te ardhurash
Studime kërkimore
Menaxhim procesi konsultimi publik
Strategji dhe plan veprimi
Menaxhim projekti shoqëri civile

Vitet e eksperiencës
29 vite

Fusha e shërbimit
TVSH
Tatim mbi të ardhurat (Korporative dhe individuale)
Taksa kombëtare dhe Taksa lokale
Financat publike
Menaxhim projekti/fizibiliteti
Analiza/Parashikime

Njësia e shërbimit
Tarifë orare

Porosit shërbimin

error: