Fiskale & Auditim

Fiskale & Auditim


ALTAX CONSULTING ofron shërbime auditimi dhe sigurimi si për bizneset ashtu edhe për individët. Klientela jonë është e larmishme dhe përfshin biznese të mëdha, institucione publike, Biznese të mesme dhe të vogla, OSHC dhe profesionistë të vetëpunësuar.

Shërbimet

Shërbimet tona përfshijnë:

  • Tatimet dhe Kontabilitetin
  • Instrumente komplekse financiare
  • Taksa e Pronës dhe Dhurimeve
  • Raportimi i vlerës së drejtë
  • Vlerësimet e M&A
  • Mosmarrëveshjet e vlerësimit
  • Vlerësimi i Portofolit investimeve

Ne punojmë me ndërmarrje të të gjitha madhësive, në të gjitha industritë, dhe përfshirëse të të gjitha strukturave të biznesit – kompani publike ose private, si dhe individë të pasur. Ne ofrojmë këto shërbime cilësore të jashtëzakonshme si tarifa jashtëzakonisht konkurruese
Auditimet e Pasqyrave Financiare janë bërë gjithnjë e më të zakonshme pasi kompleksiteti i dy kornizave kryesore të kontabilitetit, Parimet e Përgjithshme të Kontabilitetit të Pranuara dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, janë rritur, dhe për shkak se ka pasur një seri të vazhdueshme zbulimesh të raportimit mashtrues nga kompanitë kryesore.

Ne mund t’ju ndihmojmë në përballimin e këtyre sfidave për përdoruesit e raporteve tuaja financiare duke ofruar shërbimet e mëposhtme:

Vlerësimi i kontrolleve të brendshme
Parashikimet dhe parashikimet e rrjedhës së parasë
Planifikimi dhe buxhetimi i fitimit
Raportimi me qëllim të veçantë
Auditimet e planit të përfitimit të punonjësve
Kërkesat e SNRF -ve

Ekipet tona të angazhimit të trajnuar shumë sjellin së bashku një gamë të gjerë të ekspertizës dhe mirëkuptimit të industrisë për t’i shërbyer nevojave tuaja. Të gjitha angazhimet drejtohen nga një partner i cili do të sjellë së bashku burimet dhe teknologjinë e firmës për të përmbushur nevojat dhe pritjet tuaja.

Ne ofrojmë shërbimet e planifikimit dhe shmangies tatimore.
Qëllimi i planifikimit tonë tatimor është të sigurojmë efikasitet tatimor, me elementët e planit financiar që punojnë së bashku në mënyrën më efikase të taksave të mundshme. Planifikimi i taksave është një pjesë integrale e një plani financiar. Planifikimi tatimor është shumë pranë shmangies së taksave.
Shmangia e taksave është përdorimi ligjor i regjimit tatimor në një territor të vetëm në avantazhin e vet për të zvogëluar sasinë e taksës që paguhet me mjete që janë brenda ligjit. Strehimi i taksave është shumë i ngjashëm, edhe pse ndryshe nga shmangia nga taksat, strehimi i taksave nuk është domosdoshmërisht i ligjshëm.

Ne perfaqesojme ju te administrata fiskale.
Ekipi ynë i ekspertëve përbëhet nga avokatë të sprovuar, kontabilistë publik të certifikuar, specialistë të taksave dhe ish punonjës të tatimeve, të cilët kanë dekada përvojë në trajtimin e situatave të ndjeshme dhe komplekse tatimore. Me një pasqyrë të pasur në lidhje me politikat dhe procedurat e brendshme të agjensive fiskale dhe një kuptim të thelluar të legjislacionit tatimor e doganor dhe me gjere se kaq, ne do t’ju ndihmojmë të lundroni nëpër një det të pasigurisë dhe të negocioni zgjidhjen më të mirë për rastin tuaj.

Pajtueshmëria me TVSH -në dhe tatimeve te tjera po bëhet një çështje e rëndë. Politika qeveritare po rishikon me shpejtësi ligjet tatimore për të rritur të ardhurat, ndërsa Kuvendi i Shqipërisë është vetëm duke e vërtetuar këtë politikë. Praktika jonë e vlerësimit dhe auditimit të pajtueshmërisë së TVSH dhe tatimeve të tjera përfshin shërbimet e mëposhtme:

Shqyrtimi i procesit të shitjes dhe llogaritjes dhe pageses së TVSH dhe tatimeve te tjera
Kontrolli i kundërt i shitjeve dhe përdorimit
te instrumenteve / aplikimeve te bazuara te fiskalizimi
Vlerësimi dhe menaxhimi i programeve dhe pajtueshmeria ne zbatimin e legjislacionit

Porositni shërbimin tuaj

Bëhuni një partner i rrjetit ALTAX!

Bashkohuni me ekipin tonë të profesionistëve dhe bëhuni shefi i vetvetes.