Qendra ALTAX

Fokusi te Vizioni


Qendra ALTAX është e regjistruar si OSHC në vitin 2017, në zbatim të legjislacionit për organizatat jofitimprurëse me Numër Unik Identifikimi të Subjektit (NUIS) L71807452F. ALTAX është një qendër studimore dhe pjesë e rrjetit të organizatave të ngjashme me të në vend. Qasja që drejton aktivitetin tonë është që të rritim mirëkuptimin midis qeverisë dhe publikut për çështje të lidhura me konkurueshmërinë e sistemit ekonomik, modelit fiskal, promovimin e besimit të publikut te politika, promovimin e shoqërisë civile ne Shqipëri, si dhe promovimit të shërbimeve publike vendore dhe qendrore të duhura dhe të qendrueshme.

Studim

ALTAX përfaqëson një qendër kërkimore të pavarur fiskale, në rolin e nje komentatori të financave publike, politikës fiskale, ligjit tatimor, edukimit fiskal, politikave sociale dhe pabarazive sociale në shpërndarjen e mirëqenies duke vlerësuar zhvillimin e politikave me qëllim promovimin e zhvillimit në Shqipëri të krahasuara me vendet në rajon dhe botë.

Promovim

ALTAX ka qëllim primar të promovojë edukatën tatimore, të ndihmojë dhe kujdeset për ekspertizën e duhur dhe të mbrojë tatimpaguesit nga veprimet abuzive të administratës publike. Veprimtaria e saj është në funksion të synimit për të arritur në një sistem tatimor më eficient dhe më pak kompleks për çdokënd.

Sensibilizim

ALTAX kërkon të zgjerojë parametrat e debatit të politikave publike për të lejuar mundësinë e ndryshimit të parimeve tradicionale të qeverisjes ne raport me transparencën. Në realizimin e objektivave të saj, ALTax kërkon të tërheqë sa më tepër publik të interesuar të përfshihet në këto diskutime dhe të jetë pjesë e ndryshimeve të debateve të politikave të qeverisjes për publikun dhe me publikun.

Aktivitetet e kryera

ALTAX ka aktivitet intensiv në politikën fiskale dhe analizën që përfshin edhe administrimin, politikën buxhetore dhe pajtueshmërinë tatimore dhe çekuilibrimet ekonomike. Veprimet e ALTAX dallohen nga qasja proaktive duke u bazuar kryesisht në rrjetin e ekspertëve që janë të lidhur ngushtë me ekspertët e ALTAX dhe organizohen bazuar në tema dhe evente tematike.

Bordi i ALTAX në bashkëpunim me partnerët kanë organizuar dhe publikuar/pjesëmarrje në iniciativa të rëndësishme si:

Dita e Lirisë Fiskale 2014 në bashkëpunim me Dhomën Amerikane të Tregtisë.
Kontributor në botimin e Bankës Botërore “Doing Business” për vitet 2010-2021.
Bashkëpunim me ekspertët e Fondit Monetar në projektin e strategjisë së pajtueshmërisë fiskale në administrimin e tatimeve, 2011 – 2012
Fizibilitet, Kërkime, Raporte, Analiza, Libra dhe Artikuj studimorë mbi ekonominë, financat publike dhe sistemin fiskal.
Pjesëmarrje aktive në median e shkruar, televizive dhe online.
Mentorim dhe Intership për studentë të ekonomisë e financës, studiuesë të fiskut, si dhe përfaqësuesit e medias ekonomike.
Bashkëpunimi kryesor i Qendrës ALTAX ka qenë me organizata të fushës fiskale shqiptare dhe të huaja në rajon.

Qendra ALTAX është aktualisht e orientuar kryesisht si një organizatë Think-Tank dhe zhvilluese e projekteve të ndryshme për përgjegjshmërinë dhe transparencën mbi premtimet/programet politike, antikorrupsionin dhe angazhimin qytetar në qeverisjen vendore.

Për informimin tuaj, mund të shkruani në adresën email: info@altax.al

Bashkëpunëtorë