Keshilltare fiskale

 

Edukimi
Ekonomist, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Specializimi
TVSH dhe Tatimi mbi të ardhurat Individuale,
Tatim Fitimi, Tatime…

 

Edukimi
Ekonomist, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Specializimi
TVSH dhe Tatimi mbi të ardhurat Individuale,
Tatim Fitimi, Tatime…

 

Edukimi
Ekonomist, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Specializimi
TVSH dhe Tatimi mbi të ardhurat Individuale,
Tatim Fitimi, Tatime…

Edukimi
Ekonomist, Fakulteti Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Përvoja
Në Administratën Tatimore

Specializuar për:
– TVSH
– Tatim fitimin
– Bashkimin…