Edukimi tek ALTax

Çfarë përfshihet/lejohet në të ardhurat dhe shpenzimet personale për llogaritjen e tatimit?

Në Shqipëri të ardhurat personale tatohen mbi gjithë të ardhurat e përfituara brenda dhe jashte vendit nga një individ rezident dhe brenda vendit nga një individ jo rezident , përveç përjashtimeve që ka për secilin burim të ardhurash. Në vijim...

Ndryshimi i përgjegjësisë tatimore dhe dy përgjegjësia tatimore

Me përgjegjësi tatimore, kuptohet lloji i tatimit që është i detyruar të paguajë tatimpaguesi. Përgjegjësisë tatimore për çdo kategori janë si më poshtë[1]: Tatimpagues të tatimit mbi fitimin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar. Përgjegjësitë tatimore, pra detyrimet tatimore të cilat...

Njohja e të ardhurave të ardhme në kontabilitet dhe pasqyrat financiare

Njohja e duhur e të ardhurave është e domosdoshme sepse lidhet drejtpërdrejt me integritetin e raportimit financiar të një kompanie. Qëllimi i sqarimit tonë rreth njohjes së të ardhurave është të orientojë politikat e të ardhurave të përdorura nga kompanitë....

error: