Monthly Archives - December 2017

Tregu i kapitaleve në tregun kapitalist në Shqipëri

Sipërmarrësit e mëdhenj janë njerëzit më me influencë në ekonominë e sotme shqiptare. Ata janë praktikuesit e kapitalizmit në modelin shqiptar. NË pamje të parë këta individë janë sipërmarrës, por ata janë edhe kapitalistët e rinj që përpiqen të futin modelin...

Skemat e sigurimeve shoqërore: Si të funksionojnë më mirë?

Sigurimet shoqërore janë të lidhura dhe të kushtëzuara vetëm nga legjislacioni kombëtar, ndryshe nga taksat. Në skemat e sigurimeve shoqërore, shuma e përfitimeve, kushtet e dhënies dhe kohëzgjatja e derdhjeve përcaktohen nga legjislacioni kombëtar. Fusha e zbatimit e skemave të...

Revolucionarizimi apo evolucioni fiskal?

Disproporcionet strukturore ne prodhim dhe tregti dhe një nevoje e menjëhershme për investime te vazhdueshme; normat e fitimit te larta mbi shume mallra konsumi dhe shërbime; një bilanc negativ i tregtisë me jashtë; borxhi publik ende i larte; papunësia ne...

error: