Monthly Archives - November 2017

Tatimi mbi të ardhurat personale dhe diversifikimi fiskal

Nëse qeveria synon në përmirësimin e të ardhurave për frymë të individëve, nëpërmjet ndryshimit të mënyrës së jetesës, zakoneve dhe normave, ajo nuk mund ti bëjë këto ndryshime pa patur parasysh ndjeshmërinë e tyre ndaj tatimit mbi të ardhurat personale. E...

Shërbime fiskale për biznesin e vogël dhe profesionistët

Këshillim dhe ndihmë për hapjen/mbylljen e aktivitetit  ALTax Studio asiston bizneset e vogla të cilat kanë nevojë të hapin një aktivitet të ri duke e udhëzuar dhe asistuar në të gjitha hapat proceduriale, Në Qendrën Kombëtare të Biznesit, në zyrat...

Shërbime fiskale për shoqëritë

Në shërbimin fiskal dhe në këshillimin mbi kontabilitetin për shoqëritë, nisur nga parimet e menaxhimit financiar, ALTax Studio ju ofron:  Shërbime Kontabiliteti dhe monitorim të tij Përgatitje e pasqyrave financiare Analizë Financiare Formatim të kontabilitetit për bizneset e reja Përpilim të planit të biznesit Konsulencë...

Informaliteti dhe Financimi i hapur monetar

A ka ndonjë ndikim pozitiv sektori informal në zhvillimin e ekonomisë? Apo ndikimi është vetëm negativ në çdo drejtim? Në konkluzione të mjaft studimeve dhe nga eksperienca të ndryshme është theksuar se efekti i ekonomisë informale është i rëndësishëm për dimensionimin...