Tag - fitimi

Pse nuk tatohet fluksi i parasë?

Përgjigja e menjëhershme e pyetjes së titullit është se fluksi (rrjedha) e parasë nuk është pjesë e të ardhurës, por një tregues që pasqyron faktin se sa fitimprurës është një biznes gjatë një periudhe. Rrjedha e parasë mat vlerat që...

Si ndikojnë ndryshimet e normave të interesit në përfitimin e bankës dhe të qytetarëve e bizneseve?

Industria bankare përfshin jo vetëm bankat tregtare (si i kemi në Shqipëri), por kryesisht bankat e investimeve, institucionet financiare të mikrokreditit (jo banka) dhe kompanitë e pensioneve dhe sigurimeve[1]. Të gjithë bankat kanë posedime të mëdha parash. Ato mbajnë...

Vlerësimi financiar i një klubi sporti (futboll, basketball, volejboll etj.)

Në sektorin e klubeve sportive (futbolli etj.), ku rezultatet mesatare financiare janë negative, vlera e klubeve të futbollit nuk lidhet me të ardhurat, por me qarkullimin e shitjeve dhe jep një shpjegim teorik për këtë. Rastet praktike kanë treguar se...

Tatimi mbi të ardhurat personale dhe tatimi mbi fitimin

Ligji Nr. 8438, datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, rregullon marrëdhëniet që lindin në fushën e tatimit mbi të ardhurat personale, tatimit mbi fitimin si dhe të tatimit të mbajtur në burim të të ardhurave.

error: