Monthly Archives - April 2020

Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit në Shqipëri

Fondet buxhetore me destinim të tyre për zhvillimin ekonomik, por edhe rritjen e konkurueshmërisë dhe përmirësimit më të shpejtë të inovacionit, ndërmarrjeve të reja dhe kërkim – zhvillimit. Ndërkohë, gjithë destinimet e politikave zhvillimore dhe ndihmuese për shtresat sociale...

Barra fiskale në vendet me taksim progresiv dhe ato me taksim të sheshtë

Të hyrat fiskale nga vendet e Ballkanit perëndimor (BP) që aplikojnë taksimin progresiv (Mali i Zi, Kosovë, Shqipëri, Serbi) të krahasuara me vendet që zbatojnë taksimin e sheshtë (Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina) kanë barrë më të lartë me 1.8%...