Monthly Archives - April 2020

Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit në Shqipëri

Fondet buxhetore me destinim të tyre për zhvillimin ekonomik, por edhe rritjen e konkurueshmërisë dhe përmirësimit më të shpejtë të inovacionit, ndërmarrjeve të reja dhe kërkim – zhvillimit. Ndërkohë, gjithë destinimet e politikave zhvillimore dhe ndihmuese për shtresat sociale dhe...

Barra Fiskale, strukturimi i saj dhe normat tatimore në Ballkanin Perëndimor në 2018 – 2019

Të hyrat buxhetore nëpërmjet miratimit të buxhetit për vitin fiskal përmbajnë brenda tyre edhe barrën tatimore, që qeveria e vendos për tu paguar nga taksapaguesit e vendit të vet nëpërmjet zbatimit të sistemit tatimor në vend. Barra Fiskale (tatimore) përfshin...

Barra fiskale në vendet me taksim progresiv dhe ato me taksim të sheshtë

Të hyrat fiskale nga vendet e Ballkanit perëndimor (BP) që aplikojnë taksimin progresiv (Mali i Zi, Kosovë, Shqipëri, Serbi) të krahasuara me vendet që zbatojnë taksimin e sheshtë (Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina) kanë barrë më të lartë me 1.8% dhe...

error: