Monthly Archives - April 2019

Barra Fiskale në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, 2019

Barra Fiskale 2019 është publikimi i ri i ALTAX. Eshtë një studim që orienton lexuesin, se si janë mbledhur taksat në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor gjatë 5 viteve të fundit, por edhe si janë shpenzuar taksat e mbledhura. Ndër të tjera janë...