Tag - mitrovica

Regjionet dhe barra tatimore në Kosovë, 2022

Të hyrat tatimore dhe jotatimore në buxhet në vitin 2022 në raport me prodhimin e brendshëm të Regjionit për vitin 2022 për secilin nga 7 regjionet në Kosovë paraqiten në tabelën 36.Barra tatimore është produkt i të hyrave të mbledhura...

error: