Barra Fiskale në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, 2019

barra fiskale

Barra Fiskale në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, 2019

Barra Fiskale 2019 është publikimi i ri i ALTAX. Eshtë një studim që orienton lexuesin, se si janë mbledhur taksat në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor gjatë 5 viteve të fundit, por edhe si janë shpenzuar taksat e mbledhura.
Ndër të tjera janë përfshirë edhe tema, si: ndikimi i barrës tek investimet e huaja në varësi të peshës në PBB, ashtu si edhe krahasimi i ecurisë tatimore për shtetet që aplikojne taksën progresive (Shqipëri, Kroaci dhe në 2019 dhe Maqedonia e Veriut) dhe shtetet që aplikojnë taksën e sheshtë.
Kapituj me informacion të detajuar sqarojnë barrën fiskale sipas qyteteve dhe qarqeve në Shqipëri dhe Kosovë.
Kapitulli i fundit paraqet Kalendarin e Lirisë Fiskale 2019 për Shqipërinë, Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor.

Renditja e qarqeve/regjioneve brenda Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe shteteve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, sipas barrës fiskale jep mundësinë biznesit për të shqyrtuar efektshmërinë e politikave dhe nismave të qeverisë për zhvillimin ekonomik, si dhe mundet të ndikojë në momentin e analizës për alokimin e shpenzimeve publike në kuadër të transparencës së financave publike.

Më poshtë është e plotë përmbajtja e studimit:

Hyrje Faqe    8
Burimi të dhënave Faqe    9
  Barra Fiskale në 4 vitet e fundit Faqe    10
1 Ballkani Perëndimor, Ekonomia, Buxheti dhe Barra Fiskale, 2014-2018 Faqe    11
1.1 Ekonomia në Ballkanin Perëndimor Faqe     11
1.2 Taksat dhe shpenzimet buxhetore në Ballkanin Perëndimor, 2014-2018 Faqe     14
1.3 Barra Fiskale  në Ballkanin Perëndimor, 2014 -2018 Faqe     15
1.4 Struktura e tatimeve dhe taksave në Ballkan Faqe     17
1.5 Barra fiskale në shtetet me taksim progresiv dhe ato me taksim të sheshtë Faqe     18
1.6 Normat Tatimore Totale në Ballkan Faqe     19
1.7 Normat tatimore në Shqipëri, Kosovë dhe në Ballkan Perëndimor Faqe     20
1.8 Ndryshimi i normave tatimore dhe indeksi GINI Faqe     23
1.9 Investimet e Huaja Direkte dhe ndikimi nga barra fiskale Faqe     25
1.10 Ndikimi i rritjes së investimeve nga ulja e normave të tatimit mbi kapitalin Faqe     27
1.11 Efekti i Marrëveshjeve të eleminimit të taksimit të dyfishtë në Ballkan Faqe     29
1.12 Efekti i politikës fiskale dhe qasja e administrimit Faqe     30
2 Barra Fiskale në Shqipëri 2018 Faqe    32
2.1 Performanca e barrës së buxhetit dhe barrës fiskale Faqe     32
2.2 Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit Faqe     33
2.3 Barra e të ardhurave fiskale të bashkive Faqe     35
2.4 Barra fiskale rajonale ndaj PBB-së në Shqipëri Faqe    37
2.5 Qarqet me barrën fiskale më të ulët Faqe    40
2.6 Qarqet me barrën fiskale më të lartë Faqe    41
3 Barra Fiskale në Kosovë 2018 Faqe   43
3.1 Barra e të hyrave komunale dhe regjonale Faqe    43
3.2 Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit Faqe    45
3.3 Rajonet me barrën fiskale më të lartë dhe më të ulët Faqe    46
3.4 Krahasimi i barrës fiskale midis rajoneve të Shqipërisë dhe Kosovës Faqe    46
4 Barra Fiskale në Ballkanin Perëndimor 2018 Faqe   47
4.1 Barra fiskale sipas taksave Faqe    47
4.2 Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacioneve të buxhetit Faqe    49
5 Liria Fiskale 2019 Faqe   52
Indeksi i Lirisë Fiskale dhe Metodologjia Faqe    53
5.1 Dita e Lirisë Fiskale në Ballkan Faqe    53
5.2 Dita e Lirisë Fiskale në Shqipëri Faqe    54
5.3 Dita e Lirisë Fiskale në Kosovë Faqe    54
Përmbledhje Faqe   55
SHTOJCA Regjimet fiskale dhe ndryshimet ligjore fiskale në 2018 në vendet e Ballkanit Faqe   57
  Kutia 1. Llogaritja e barrës fiskale për Qarqet Faqe   37

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *