Monthly Archives - July 2013

Procedura fiskale per të ardhurat e realizuara nga diferenca ndërmjet çmimit të shitjes dhe çmimit te blerjes së kuotave ose aksioneve

Per te përmbushur procedurën e shitjes se aksioneve nga njeri ortak (zotërues i tyre) te një person tjetër nevojitet qe te realizohet shitja nëpërmjet aktit noterial te një zyre noteri. Per te realizuar këtë regjistrim noterial nevojitet qe përveç vendimit te...

error: