Tag - tatim

Ndikimi i rritjes së investimeve nga ulja e normave të tatimit mbi kapitalin

Ndërkohë, që normat e ulëta tatimore në vendet pritëse të investimeve dështojnë të tërheqin në mënyrë të konsiderueshme investimet e huaja, po ashtu edhe normat më të larta tentojnë të dekurajojnë hyrjet e reja të IHD-ve. Ky argument mbështetet nga...

Dispozitat tatimore, që aplikohen mbi individët për menaxhimin e portofolit të tyre

Në  pikën  2.3.4 të Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat” , janë  trajtuar hollësisht të  ardhurat nga interesat bankare, ato të përfituara nga  letrave me vlerë apo bonot e thesarit. Në të ardhurat nga interesat...