Edukim Online

Edukim Online
_

Eksportet, shërbimet dhe zbatimi i rregullave të TVSH-së

Shqipëria ka marrëdhënie tregtare me të gjithë botën, por ka marrëdhënie të rëndësishme tregtare me vendet evropiane, me SHBA-në, si dhe me vendet aziatike. Për shkak të sistemeve krejtësisht të ndryshme tatimore (si në rastin e SHBA-së apo disa vendeve...

Çfarë është një ekonomi e fortë?

Në sqarimin e termit ekonomi e fortë, sipas shumë përcaktimeve dhe kritereve nga shumica e informacioneve, shihet se duhet të përmbledhë së bashku:- Normë të lartë të rritjes ekonomike. Sipas komentit tonë, kjo nënkupton një zgjerim të prodhimit ekonomik, i...

Çfarë është një buxhet i fortë?

Në vend që të merren vendime buxhetore bazuar në ecurinë e të ardhurave dhe shpenzimeve të viteve të kaluara, praktika e mirë e financave publike sugjeron që qeveria duhet ti strukturojë vendimet buxhetore bazuar në perspektivat për vitet e ardhshme.Buxheti...

Problemet e sektorit të shërbimeve dhe adresimi i tyre

Përveç problemeve me mungesën dhe cilësinë e shërbime prej personelit, burimeve të pamjaftueshme financiare dhe mjeteve të besueshme të menaxhimit për të shfrytëzuar mundësitë e suksesit, mungesës së përvojës në menaxhimin e operacioneve të biznesit me konkurencën e brendshme dhe...

Si regjistrohet granti i përfituar për zhvillimin e një aktivi afatgjatë nga biznesi?

Në përgjigje të pyetjes që ka dalë si një rast për sqarim në lidhje me zbatimin e standarteve kombëtare të kontabilitetit dhe qartësimin e tyre nëpërmjet referimit në Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) një përgjigje e përshtatur për pyetjen...

Trashëgimia dhe dhurimi, çfarë tatohet dhe çfarë përjashtohet nga tatimi mbi të ardhurën personale

Në shumicën e vendeve, ashtu si edhe në Shqipëri të ardhurat individuale të përfituara tatohen nga qeveria përpara se ato të arrijnë te individi.Kjo mënyrë tatimi quhet tatim në burimin e të ardhurës. Këtyre të ardhurave u mbahet ajo përqindje...

Interpretimi kontabël dhe fiskal për faljen e pagesës së faturës së fiskalizuar

Rasti për sqarim Shoqëria X shpk ka lëshuar një faturë për shitje shërbimi/malli në vlerën 100 lekë + 20 Lekë TVSH në Mars 2023. Në procesin e përpunimit të llogarive kontabile dhe mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2023 vlera e faturës...

Bonot e thesarit, avantazhet dhe rrisqet e tyre në 2022

Obligacionet qeveritare[1], ashtu si dhe Bonot e Thesarit[2] ndihmojnë në financimin e deficiteve në buxhetin dhe përdoren për të mbledhur kapital për projekte të ndryshme si shpenzimet e infrastrukturës, projekte investime publike, si dhe financimin e deficitit buxhetor.Por, bonot e...

error: