Tag - sherbime

Barra tatimore në Shqipëri, 2023

Buxhetet e përvitshme në Shqipëri kanë prezantuar barra fiskale[1] të ndryshme, të cilat përfshijnë si barrën tatimor, po ashtu edhe barrën jo tatimore[2]. Në vitet e fundit, buxheti i shtetit ka synuar reduktimin e shpejtë të deficitit...

Ekonomia që kemi sot e cënuar nga investimet joproduktive dhe politika e dëmshme

Një investim në të cilin nuk gjenerohet fitim, ose realizohet më pak fitim nga sa është programuar konsiderohet si një investim i keq. Por një investim, i cili prodhon edhe efekte negative në taksat dhe tatimet, si dhe kosto buxhetore...

Eksportet, shërbimet dhe zbatimi i rregullave të TVSH-së

Shqipëria ka marrëdhënie tregtare me të gjithë botën, por ka marrëdhënie të rëndësishme tregtare me vendet evropiane, me SHBA-në, si dhe me vendet aziatike. Për shkak të sistemeve krejtësisht të ndryshme tatimore (si në rastin e SHBA-së apo disa vendeve...

DIBËR: STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT DHE PERFORMANCA E EKONOMISË

Rivitalizimi urban pas vitit 2013 është prekur nga programi “Rilindja urbane” e qeverisë shqiptare ku janë duke u alokuar fonde të konsiderueshme për infrastrukturën dhe urbanistikën në qendrat urbane duke meremetuar dhe rikonfiguruar qendrat si ambiente rekreative dhe në funksion...

Trajtimi fiskal për platforma televizive dixhitale shpërndan dhe bën efektive sinjalin nga kodet në internet

Situata per sqarim 1-Shitesi/Furnizuesi kryesor  ka seli ne Suedi 2- Agjenti i kryesorit eshte me seli ne Shqiperi (aktivitet kryesor ka transfertat elektronike dhe paypal i licensuar nga BSH dhe vepron me koeficent pjesor kreditimi) 3- Konsumatore do jene vende te BE-s (jo...

Si tatohen shërbimet online/elektronike në Shqipëri?

Në rastin e shërbimeve online, më problematik është përcaktimi i vendit të furnizimit të shërbimeve për ato që quhen qarkullim online. Bëhet fjalë te ky grup vetëm për furnizim shërbimi, që është përhapur masivisht në vitet e fundit dhe realizohet...

error: