Tag - individi

Dispozitat tatimore, që aplikohen mbi individët për menaxhimin e portofolit të tyre

Në  pikën  2.3.4 të Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat” , janë  trajtuar hollësisht të  ardhurat nga interesat bankare, ato të përfituara nga  letrave me vlerë apo bonot e thesarit. Në të ardhurat nga interesat...

Projeksioni fiskal dhe efekti mbi individin dhe tregtinë

Sistemi tatimor aktual me shkallëzimet e tij për tatimin mbi te ardhurat, tatimi mbi konsumin dhe sistemi i veçantë i taksimit per te ardhurat nga punësimi dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ka hasur ne këtë kohe shume kritika. (more…)

Politikani dhe interesi personal*

Njerëzit janë të tërhequr nga interesi personal çfarëdo qofshin ata: konsumatorë, mësuesë, biznesmenë, punëtorë krahu, votues, politikanë, tregtarë apo nëpunës publikë. Dëshirat e tyre  ndryshojnë me lëvizjen nga një funksion te tjetri. Të vepruarit për interesin personal do të thotë se...