Tag - individi

Pabarazia e të ardhurave dhe faktorët ndikuesë në Ballkanin Perëndimor

Nga analiza jonë rezulton se pabarazia e të ardhurave prej punës është kontribues kryesor i shpërndarjes në të ardhurat e familjeve, por jo në shpërndarjen e drejtë të pasurisë në zotërim dhe mirëqenies. Kjo vërehet në rastin e zotërimit të pasurisë...

Si ndikon politika fiskale e gabuar ndaj individit, bizneseve dhe tregut?

Argumenti kryesor lidhet me pergjigjen per dy drejtime kryesore: Si ndikon politika fiskale ne zgjedhjet e individeve, bizneseve ne lidhje me maredheniet e punes, kursimeve dhe investimeve Si ndikon nje ndryshim i ligjit ne maredheniet me sektoret e tjere Ne rastin...

Sot është Dita e Lirisë Fiskale në Shqipëri!

Dita e Lirisë Fiskale përfaqëson tatimpaguesit e një vendi përballë ngarkesës së tyre nga administrata fiskale për mbledhjen e detyrimeve fiskale për buxhetin. Kjo ditë është data treguese për tu njohur, se në çfarë dite të vitit barra ndaj buxhetit të...

Dispozitat tatimore, që aplikohen mbi individët për menaxhimin e portofolit të tyre

Në  pikën  2.3.4 të Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat” , janë  trajtuar hollësisht të  ardhurat nga interesat bankare, ato të përfituara nga  letrave me vlerë apo bonot e thesarit. Në të ardhurat nga interesat bankare...

Projeksioni fiskal dhe efekti mbi individin dhe tregtinë

Sistemi tatimor aktual me shkallëzimet e tij për tatimin mbi te ardhurat, tatimi mbi konsumin dhe sistemi i veçantë i taksimit per te ardhurat nga punësimi dhe kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore ka hasur ne këtë kohe shume kritika.

Politikani dhe interesi personal*

Njerëzit janë të tërhequr nga interesi personal çfarëdo qofshin ata: konsumatorë, mësuesë, biznesmenë, punëtorë krahu, votues, politikanë, tregtarë apo nëpunës publikë. Dëshirat e tyre  ndryshojnë me lëvizjen nga një funksion te tjetri. Të vepruarit për interesin personal do të thotë se secili,...

error: