Tag - tatimet

Barra tatimore në Shqipëri, 2023

Buxhetet e përvitshme në Shqipëri kanë prezantuar barra fiskale[1] të ndryshme, të cilat përfshijnë si barrën tatimor, po ashtu edhe barrën jo tatimore[2]. Në vitet e fundit, buxheti i shtetit ka synuar reduktimin e shpejtë të deficitit...

Raport progresi i KE: Shqipëria është mesatarisht e përgatitur në fushën e taksave

Është bërë përparim i kufizuar, nëpërmjet një farë racionalizimi të normave të akcizës, konsolidimit të fushës së fiskalizimit procesin dhe zbatimin efektiv të informacionit të llogarisë financiare me BE-në Shtetet Anëtare në përputhje me Standardin Global të OECD. Miratimi i...

Fatura e shtrenjtë dhe pak e përballueshme e taksës së inflacionit

Politika monetare kontraktuese (politika e tkurrjes ekonomike) është tani metoda më popullore e kontrollit të inflacionit. Qëllimi i një politike kontraktuese është të zvogëlojë ofertën e parasë brenda një ekonomie duke rritur normat e interesit. Kjo ndihmon në ngadalësimin e...

Çfarë po ndodh me çmimet dhe euron dhe çfarë po pret politika monetare dhe fiskale?

Në një sqarim të situatës aktuale, nëse tregu jonë do të ishte i ngjashëm me atë të vendeve të përparuara është se lufta e humbur ndaj evazionit dhe korrupsionit, si dhe mosveprimi në kohë për të patur një treg të...

Sot është Dita e Lirisë Fiskale në Shqipëri!

Dita e Lirisë Fiskale përfaqëson tatimpaguesit e një vendi përballë ngarkesës së tyre nga administrata fiskale për mbledhjen e detyrimeve fiskale për buxhetin. Kjo ditë është data treguese për tu njohur, se në çfarë dite të vitit barra ndaj buxhetit të...

Regjistrimi, dokumentat, deklarimi, tatimet dhe çregjistrimi i OJF

Çfarë statusi ligjor mund të zgjedh për regjistrimin e OJF?  Ekzistojnë tri forma të organizimit të një OJQ-je: Shoqata, Fondacioni dhe Qendra. Dokumentacioni që pregatitin dhe depozitojnë OJF për regjistrimin e tyre? Bazuar në ligjin nr.8788, datë 7.5.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”, dokumentet kryesore...

Banka Botërore: Shqipëria duhet të rindërtojë qasjen fiskale duke rritur të ardhurat

Strategjia pritet të përcaktojë prioritete në fushat e administrimit tatimor dhe politikës tatimore gjatë 5 viteve të ardhshme. Për zbatimin e suksesshëm të tij, autoritetet duhet të caktojnë një funksion të dedikuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE) për...

error: