Tag - tatimi mbi kapitalin

Tatimi mbi të ardhurat personale dhe tatimi mbi fitimin

Ligji Nr. 8438, datë 28.12.1998 ”Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, rregullon marrëdhëniet që lindin në fushën e tatimit mbi të ardhurat personale, tatimit mbi fitimin si dhe të tatimit të mbajtur në burim të të ardhurave. (more…)

Tatimi mbi të ardhurat personale dhe diversifikimi fiskal

Nëse qeveria synon në përmirësimin e të ardhurave për frymë të individëve, nëpërmjet ndryshimit të mënyrës së jetesës, zakoneve dhe normave, ajo nuk mund ti bëjë këto ndryshime pa patur parasysh ndjeshmërinë e tyre ndaj tatimit mbi të ardhurat personale. E...