Tag - taksa vendore

Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit në Shqipëri 2023

Shpenzimet e buxhetit në 2023 janë realizuar në shumën 674.68 miliard Lekë apo 3.6% më shumë shpenzime nga 2022 (23.7 miliard lekë më shumë në 2023). Shpenzimet e gjithsej janë sa 29.2% e PBB-së (Tabela më poshtë) me rënie me...

Barra tatimore në Shqipëri, 2023

Buxhetet e përvitshme në Shqipëri kanë prezantuar barra fiskale[1] të ndryshme, të cilat përfshijnë si barrën tatimor, po ashtu edhe barrën jo tatimore[2]. Në vitet e fundit, buxheti i shtetit ka synuar reduktimin e shpejtë të deficitit...

Përmbledhja për tatimin e transferimit të të drejtës së pronësisë dhe taksën mbi pasurinë e paluajtshme

ALTAX  pas një përgatitje të një materiali orientues të legjislacionit në fuqi dhe ligjeve që pritet te hyjnë në fuqi prej janarit 2024 ju prezanton Përmbledhja ligjore për tatimin e transferimit të të drejtës së pronësisë dhe taksën mbi...

Pesha e pabarabartë e taksave vendore, barra fiskale për qytetarin dhe diskutimi për norma progresive

Në një analizë depërtuese në përbërjen e strukturës së barrës tatimore vendore vërehet se taksa e ndikimit në insfrastrukturë përbën pothuajse 1/3 e barrës tatimore vendore për vitin 2021. Kjo barrë e kësaj takse është tregues i numrit të madh...

error: