Tag - tatimi mbi ndertesat

Përmbledhja për tatimin e transferimit të të drejtës së pronësisë dhe taksën mbi pasurinë e paluajtshme

ALTAX  pas një përgatitje të një materiali orientues të legjislacionit në fuqi dhe ligjeve që pritet te hyjnë në fuqi prej janarit 2024 ju prezanton Përmbledhja ligjore për tatimin e transferimit të të drejtës së pronësisë dhe taksën mbi...

Tatimi mbi ndërtesat sipas referencës mesatare të çmimeve të tregut: Implikime dhe efekte

Në një përkufizim korrekt të termit ku referohet baza metodologjike mbi llogaritjen e referencave, çmimi referencë njihet si çmimi që përdoruesit e krahasojnë me çmimin e sipërfaqes së ndërtimeve të përfunduara civile apo industriale të konkurrentit/ëve ose me çmimin e...

error: