Tag - tatim mbi te ardhurat

Barra tatimore në Shqipëri, 2023

Buxhetet e përvitshme në Shqipëri kanë prezantuar barra fiskale[1] të ndryshme, të cilat përfshijnë si barrën tatimor, po ashtu edhe barrën jo tatimore[2]. Në vitet e fundit, buxheti i shtetit ka synuar reduktimin e shpejtë të deficitit...

Çfarë duhet të dinë Influencerat për tatimet e tyre?

Me shfaqjen e mënyrave të reja për të fituar para në internet, është e rëndësishme që ndikuesit të dinë se si funksionojnë taksat. Ata gjithashtu duhet të qëndrojnë të përditësuar për çdo ndryshim në ligj që mund të ndikojë në...

Paketa Fiskale 2020 në Shqipëri – Të rejat dhe ndryshimet

Në plotësimin e politikave për minimizimin e ekonomisë informale në vendin tonë, të përmirësimit të mbledhjes së të ardhurave tatimore, por edhe në këndvështrimin e përshtatjes së legjislacionit tatimor në të njëjtin drejtim me zhvillimet teknologjike, në funksion të veçantë...

Dispozitat tatimore, që aplikohen mbi individët për menaxhimin e portofolit të tyre

Në  pikën  2.3.4 të Udhëzimit nr. 5, datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat” , janë  trajtuar hollësisht të  ardhurat nga interesat bankare, ato të përfituara nga  letrave me vlerë apo bonot e thesarit. Në të ardhurat nga interesat bankare...

error: