Tag - kapital

Mbi taksimin e të ardhurave honorarët, rentat, e të ardhura të tjera

Sipas Nenit 33, pika 1, germa ç, (deri ne fillim te vitit 2018) në lidhje me pagesat për të drejtat e autorit dhe për pronësinë intelektuale, dhe pikës ë, pagesat për qiratë, të gjithë personat rezidentë në Republikën e...

Rritja ekonomike në Shqipëri: faktorët ndikuesë dje, sot dhe nesër

Historia e ekonomisë shqiptare na tregon se ne nuk kemi ditur me qartësi rreth faktorëve ndikuesë (zhvilluesë dhe penguesë) ndaj rritjes ekonomike afatgjatë. Në disa periudha historike është ngatërruar situata aktuale ekonomike me përfytyrimin e ekonomisë për të ardhmen....

Informaliteti dhe Financimi i hapur monetar

A ka ndonjë ndikim pozitiv sektori informal në zhvillimin e ekonomisë? Apo ndikimi është vetëm negativ në çdo drejtim? Në konkluzione të mjaft studimeve dhe nga eksperienca të ndryshme është theksuar se efekti i ekonomisë informale është i rëndësishëm për dimensionimin...