Tag - pasuri e paluajtshme

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash Emërtimi Zbatimi/Aplikimi Afati deklarimit dhe pagesës Adresa ku raportohet dhe paguhet Taksa dhe tarifa vendore  Taksa e truallit Aplikohet mbi sipërfaqen e truallit 20 lekë/ m² 1 here ne vit me njoftim nga DTTV DTTV Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga...

Vendi i furnizimit për instalime në pasurinë e paluajtshme

Rasti Një shoqëri shqiptare kryen një investim duke synuar përmirësimin e cilësisë se shërbimit te saj. Ky investim konsiston ne instalimin e një antene transmetuese për vale celulari ne Shqipëri, por si një shërbim i porositur nga një kompani rezidente ne...