Tag - pasuri e paluajtshme

Çmimet e banesave dhe përballueshmëria e tyre nga familjet shqiptare

Sektori i ndërtimit të banesave ka një rol të rëndësishëm për stabilitetin e familjes dhe për rritjen e të ardhurave. Nisur nga ky rol nevojitet vëmendje e shtuar për zhvillimet në sektor jo vetëm nga sipërmarrësit/zhvilluesit, por në tërësi edhe...

Trashëgimia dhe dhurimi, çfarë tatohet dhe çfarë përjashtohet nga tatimi mbi të ardhurën personale

Në shumicën e vendeve, ashtu si edhe në Shqipëri të ardhurat individuale të përfituara tatohen nga qeveria përpara se ato të arrijnë te individi. Kjo mënyrë tatimi quhet tatim në burimin e të ardhurës. Këtyre të ardhurave u mbahet ajo përqindje...

Çfarë pritshmërie mund të ketë për tregun e pasurive të paluajtshme dhe qiradhënies?

Rritja e qirave është një fenomen kombëtar, pasi ato rriten paralelisht me rritjen e çmimeve të shtëpive, dhe ndërsa më shumë njerëz nuk munden te perballojne çmimet e blerjes së shtëpive, ata kanë rritur presionin në tregun e qirasë. Si logjikë...

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Në tabelën më poshtë do të pasqyrojmë taksat, tatimet dhe tarifat që duhet të përballojë si kosto fiskale një zhvillues/sipërmarrje ndërtimi, si për administratën qendrore, po ashtu edhe për atë vendore. Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash Emërtimi Zbatimi/Aplikimi Afati...

Vendi i furnizimit për instalime në pasurinë e paluajtshme

Rasti Një shoqëri shqiptare kryen një investim duke synuar përmirësimin e cilësisë se shërbimit te saj. Ky investim konsiston ne instalimin e një antene transmetuese për vale celulari ne Shqipëri, por si një shërbim i porositur nga një kompani rezidente ne Itali. Pyetje Ku është...

error: