Tag - juridik

Trajtimi fiskal e juridik për rastin e përthithjes së aktivitetit

Përpara shitjes së shoqërisë (përthithja) nevojitet përgatitja e pasqyrave financiare për të prezantuar vlerën aktuale të aksioneve. Procedura ligjore Përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, të cilat marrin pjesë në bashkim, hartojnë një projektmarrëveshje me shkrim. (more…)