Tag - shoqeri

Regjistrimi i bizneseve të huaja në shqipëri

Referenca ligjore për procedurën e regjistrimit ne regjistrin tregtar janë: - Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për qendrën kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar; - Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar. Këshilla paraprake Bizneset e huaja duhet të...

Riorganizimet e biznesit, që mbulohen nga ligji shoqërive tregtare

Konkretisht në nenet 43, 99,100, 187 jepen shkaqet e prishjes së shoqërisë, në nenin 47  paraqitet  prishja e shoqërisë, në nenin 216-225 trajtohen rastet e krijimit të shoqërisë së re nëpërmjet bashkimit ose përthithjes së shoqërive ekzistuese, miratimi i...

Trajtimi fiskal e juridik për rastin e përthithjes së aktivitetit

Përpara shitjes së shoqërisë (përthithja) nevojitet përgatitja e pasqyrave financiare për të prezantuar vlerën aktuale të aksioneve. Procedura ligjore Përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, të cilat marrin pjesë në bashkim, hartojnë një projektmarrëveshje me shkrim. (more…)

Shërbime fiskale për shoqëritë

Në shërbimin fiskal dhe në këshillimin mbi kontabilitetin për shoqëritë, nisur nga parimet e menaxhimit financiar, ALTax Studio ju ofron:  Shërbime Kontabiliteti dhe monitorim të tij Përgatitje e pasqyrave financiare Analizë Financiare Formatim të kontabilitetit për bizneset e reja Përpilim të planit të biznesit Konsulencë...