Tag - shoqeri

Regjistrimi i bizneseve të huaja në shqipëri

Referenca ligjore për procedurën e regjistrimit ne regjistrin tregtar janë: - Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për qendrën kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar; - Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar. Këshilla paraprake Bizneset e huaja duhet të konsiderojnë...

Riorganizimet e biznesit, që mbulohen nga ligji shoqërive tregtare

Konkretisht në nenet 43, 99,100, 187 jepen shkaqet e prishjes së shoqërisë, në nenin 47  paraqitet  prishja e shoqërisë, në nenin 216-225 trajtohen rastet e krijimit të shoqërisë së re nëpërmjet bashkimit ose përthithjes së shoqërive ekzistuese, miratimi i marrëveshjes...

Trajtimi fiskal e juridik për rastin e përthithjes së aktivitetit

Përpara shitjes së shoqërisë (përthithja) nevojitet përgatitja e pasqyrave financiare për të prezantuar vlerën aktuale të aksioneve. Procedura ligjore Përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, të cilat marrin pjesë në bashkim, hartojnë një projektmarrëveshje me shkrim. (more…)

Shkrirja, bashkimi apo ndarja e shoqërisë dhe kontrolli fiskal

Shkrirja përfshin më shumë se të gjitha aktivet dhe pasivet e shoqërisë që shkrihet me shoqërinë që e merr në dorëzim. Të drejtat dhe detyrimet shoqërisë që merret në dorëzim i kalojnë shoqërisë që e merr atë në dorëzim. Vendimet për...

error: