Trajtimi fiskal e juridik për rastin e përthithjes së aktivitetit

Trajtimi fiskal e juridik për rastin e përthithjes së aktivitetit

Përpara shitjes së shoqërisë (përthithja) nevojitet përgatitja e pasqyrave financiare për të prezantuar vlerën aktuale të aksioneve.

Procedura ligjore

Përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, të cilat marrin pjesë në bashkim, hartojnë një projektmarrëveshje me shkrim.

Projektmarrëveshja e bashkimit prodhon efekte vetëm pasi të jetë miratuar nga ortakët apo aksionarët e të gjitha shoqërive, që marrin pjesë në bashkim.

Përfaqësuesit ligjorë të secilës prej shoqërive, që marrin pjesë në bashkim, hartojnë një raport të hollësishëm, ku shpjegohet marrëveshja e bashkimit dhe përshkruhen bazat ligjore dhe ekonomike për të e, në veçanti, raporti i këmbimit të aksioneve, kuotave apo të drejtave të veçanta.

NË raport përshkruhen edhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit, të cilat janë hasur. Raporti duhet të përshkruajë edhe pasojat e këtij bashkimi mbi punëmarrësit e shoqërive pjesëmarrëse.

Çdo shoqëri, që merr pjesë në bashkim, jo më vonë se 1 muaj përpara datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë, për vendimin e përcaktuar në nenin 218 të këtij ligji, depoziton pranë qendrës kombëtare të Regjistrimit dhe publikon në faqen e internetit të shoqërisë, nëse ka, projektmarrëveshjen dhe raportin e bashkimit, sipas pikës 2 të këtij neni, ndërsa pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë e dokumentet publikohen, në mënyrë të detyrueshme, për të paktën tri vitet e fundit.

Përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, që marrin pjesë në bashkim, caktojnë ekspertë të pavarur të licencuar të fushave të ndryshme, për të vlerësuar kushtet e projektmarrëveshjes së bashkimit. Ekspertët mund të caktohen për secilën shoqëri ose në mënyrë të përbashkët për të gjitha shoqëritë, që marrin pjesë në bashkim. Ata caktohen nga gjykata përkatëse, nëse kjo kërkohet nga përfaqësuesit ligjorë.

Ekspertët hartojnë një raport me shkrim, ku duhet të deklarojnë, ndër të tjera, nëse, sipas mendimit të tyre, raporti i këmbimit të aksioneve/kuotave është i drejtë dhe i arsyeshëm.

Procedura tatimore

Sipas Nenit 33/1 te LTA Nr.8438, date 28.12.1999, shoqëria duhet te marre vendim lidhur me rezultatin financiar dhe destinimin e fitimit pas tatimit. Ne rast mos shpërndarje te dividendit fitimi pas tatimit do të jetë objekt i zgjerimit të kapitalit (një hap paraprak përpara se të deklarohet shitja e shoqërisë A te B). Ne rast humbje duhet vendim për zvogëlim kapitali.

Kur një shoqëri përthithet nga një tjetër, pra blerje me përthithje nuk llogaritet dhe paguhet tatim.

Ne QKB do te konsiderohet si një përthithje e shoqërisë A nga shoqëria B (sipas konceptimit ligjor te mëposhtëm për TVSH) pasi nuk ka sqarim ne komentaret e ligjit për këtë rast përveç TVSH-se.

Ne rastin kur kemi këtë veprim, sipas TVSH-se duhen zbatuar dy kushtet ekonomike dhe juridike. Ne rastin e përmbushjes se tyre përthithja nuk ka TVSH.

Kushtet

Plotësimi i kushtit ekonomik kërkon që veprimtaria qe transferohet të ketë autonomi ekonomike, pra të ketë mundësi të funksionojë si e pavarur tek marrësi. Autonomia ekonomike presupozon ekzistencën e të gjitha kushteve për realizimin e prodhimit, si ambientin, lëndët e para, makineritë, etj. Shitja vetëm e njërës prej tyre (lëndës së parë, makinerive ose ambienteve, etj.) nuk konsiderohet transferim i veprimtarisë ekonomike, por vetëm një furnizim i zakonshëm mallrash, për të cilin aplikohet TVSH.

Plotësimi i kushtit ligjor kërkon që të bëhet në të gjitha rastet verifikimi i bilancit të personit që kalon veprimtarinë, të verifikohet sa dhe cilat asete të aktivit përdoreshin për prodhimin e produktit dhe sa janë transferuar dhe po kështu në pasiv, sa të ardhura janë realizuar për shkak të këtij kalimi. TË njëjtat verifikime do të bëhen në bilancin e personit tek i cili kalon veprimtaria, sa asete kanë hyrë dhe çfarë veprimesh janë bërë në pasiv. Midis dy personave duhet të jetë përpiluar gjithashtu një kontratë transferimi e noterizuar, mbështetur në Kodin Civil.

Këto hapa ishin një përmbledhje e procedurave që ndiqen për realizimin e një përthithje apo bashkimi të dy shoqërive/bizneseve.

Për sqarime teknike mund të shkruani te: [email protected]

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: