Tag - bashkim

Regjistrime ndryshimesh në QKB të të dhënave dhe dokumenteve të regjistrimit

Regjistrime të detyrueshme.Çdo subjekt që kryen regjistrimin fillestar, duhet të regjistrojë çdo ndryshim në QKB të të dhënave të njoftuara në formularin e aplikimit (për shembull adresa e biznesit) dhe në dokumentet shoqëruese, që depozitohen në regjistër.Në rast ndryshimi të...

Trajtimi fiskal e juridik për rastin e përthithjes së aktivitetit

Përpara shitjes së shoqërisë (përthithja) nevojitet përgatitja e pasqyrave financiare për të prezantuar vlerën aktuale të aksioneve. Procedura ligjore Përfaqësuesit ligjorë të shoqërive, të cilat marrin pjesë në bashkim, hartojnë një projektmarrëveshje me shkrim. (more…)

error: