Monthly Archives - April 2023

Regjionet dhe barra tatimore në Kosovë, 2022

Të hyrat tatimore dhe jotatimore në buxhet në vitin 2022 në raport me prodhimin e brendshëm të Regjionit për vitin 2022 për secilin nga 7 regjionet në Kosovë paraqiten në tabelën 36.Barra tatimore është produkt i të hyrave të mbledhura...

Barra e Taksave dhe tatimeve për banor në Shqipëri, 2022

Sipas Raportit BT 2023, Barra tatimore është produkt i të hyrave të mbledhura prej administratës tatimore qendrore dhe administratës doganore, prej të hyrave prej pushtetit vendor, si dhe arkëtimet për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore përbëjnë pjesën gjithëpërfshirëse që...

Konkurueshmëria, investimet, ndikimi te rritja e pagave dhe te të hyrat fiskale

Konsumi privat dhe investimet ishin shtytësit kryesorë të rritjes ekonomike në vitin 2022, pa ndonjë ndryshim nga viti i mëparshëm, ashtu si edhe 5 vite më parë. Vendet në Ballkanin Perëndimor kanë aplikuar për mbi një dekadë norma të ulëta...

Reformimi tatimor dhe shpërndarja e të ardhurave për shtresat sociale

Reforma tatimore mundet të rrisë madhësinë e përgjithshme të ekonomisë. Nëse mendohet e mirëkonsultuar dhe e matur, ku e përbashkëta e reformimit është ndryshimi i pranuar nga shumica e palëve të interesit, reforma e vendos ekonominë në një rrugë të...

Rritja e pagave publike, burimet e buxhetit dhe qeveria e madhe

Të ardhurat e përshtatshme tatimore janë të nevojshme për të garantuar vijimësinë e reformimit të vendeve, por edhe për të përballuar shpenzimet sociale në rritje. Tatimet dhe taksat duhet më shumë se më parë t'u mundësojnë autoriteteve publike të kontribuojnë...

Financat dhe Ekonomia:  Situata në Ballkanin Perëndimor, 2022

Raporti BT 2022: Ballkani Perëndimor ndodhet në një udhëkryq të rëndësishëm në trajektoren e vet të zhvillimit. Gjatë dekadave të fundit, shtetet ballkanike kanë shënuar progres mbresëlënës në rritjen e mirëqenies së qytetarëve të tyre. Me rritjen e prodhimit të...

Jo një ekonomi si dielli që shkëlqen, por nuk të ngroh

Në analizat ndërkombëtare lidhur me situatën aktuale financiare përmendet, se “inflacioni erdhi nga askundi”, ashtu si ka deklaruar dhe presidentja e BQE, Zj. Lagarde[1].Megjithëse, inflacioni në Shqipëri erdhi më shumë si imponim nga jashtë, në fakt zbuloi gjithë problematikat e...

Për rivendosjen e stabilitetit të tregut dhe ruajtjen e stabilitetit financiar, por…

Kur ndodh një tronditje e tregut e shoqëruar me rritje të kostove të financimit të tij, shto edhe momentin kur inflacioni është i lartë, atëherë tensioni midis objektivit për inflacion të ulët të Bankës Qendrore dhe stabilitetit të çmimeve e...

error: