Monthly Archives - April 2023

Regjionet dhe barra tatimore në Kosovë, 2022

Të hyrat tatimore dhe jotatimore në buxhet në vitin 2022 në raport me prodhimin e brendshëm të Regjionit për vitin 2022 për secilin nga 7 regjionet në Kosovë paraqiten në tabelën 36. Barra tatimore është produkt i të hyrave të mbledhura...

Barra e Taksave dhe tatimeve për banor në Shqipëri, 2022

Sipas Raportit BT 2023, Barra tatimore është produkt i të hyrave të mbledhura prej administratës tatimore qendrore dhe administratës doganore, prej të hyrave prej pushtetit vendor, si dhe arkëtimet për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore përbëjnë pjesën gjithëpërfshirëse...

Konkurueshmëria, investimet, ndikimi te rritja e pagave dhe te të hyrat fiskale

Konsumi privat dhe investimet ishin shtytësit kryesorë të rritjes ekonomike në vitin 2022, pa ndonjë ndryshim nga viti i mëparshëm, ashtu si edhe 5 vite më parë. Vendet në Ballkanin Perëndimor kanë aplikuar për mbi një dekadë norma të ulëta...

Reformimi tatimor dhe shpërndarja e të ardhurave për shtresat sociale

Reforma tatimore mundet të rrisë madhësinë e përgjithshme të ekonomisë. Nëse mendohet e mirëkonsultuar dhe e matur, ku e përbashkëta e reformimit është ndryshimi i pranuar nga shumica e palëve të interesit, reforma e vendos ekonominë në një rrugë të...

Rritja e pagave publike, burimet e buxhetit dhe qeveria e madhe

Të ardhurat e përshtatshme tatimore janë të nevojshme për të garantuar vijimësinë e reformimit të vendeve, por edhe për të përballuar shpenzimet sociale në rritje. Tatimet dhe taksat duhet më shumë se më parë t'u mundësojnë autoriteteve publike të kontribuojnë...

Financat dhe Ekonomia:  Situata në Ballkanin Perëndimor, 2022

Raporti BT 2022: Ballkani Perëndimor ndodhet në një udhëkryq të rëndësishëm në trajektoren e vet të zhvillimit. Gjatë dekadave të fundit, shtetet ballkanike kanë shënuar progres mbresëlënës në rritjen e mirëqenies së qytetarëve të tyre. Me rritjen e prodhimit...

Jo një ekonomi si dielli që shkëlqen, por nuk të ngroh

Në analizat ndërkombëtare lidhur me situatën aktuale financiare përmendet, se “inflacioni erdhi nga askundi”, ashtu si ka deklaruar dhe presidentja e BQE, Zj. Lagarde[1]. Megjithëse, inflacioni në Shqipëri erdhi më shumë si imponim nga jashtë, në fakt zbuloi gjithë...

Për rivendosjen e stabilitetit të tregut dhe ruajtjen e stabilitetit financiar, por…

Kur ndodh një tronditje e tregut e shoqëruar me rritje të kostove të financimit të tij, shto edhe momentin kur inflacioni është i lartë, atëherë tensioni midis objektivit për inflacion të ulët të Bankës Qendrore dhe stabilitetit të çmimeve e...

error: