Tag - kosova

Tatimi i profesioneve të lira dhe punonjësve në Shqipëri, Kosovë dhe vendet e Ballkanit, 2024

Në një shikim të trajtimit tatimor për gjithë Ballkanin Perëndimor të profesionistëve të lirë shikojmë se normat tatimore më të larta i gjejmë në Shqipëri dhe në Serbi, respektivisht me 15% dhe 10% e 20% të fitimit të tyre...

ALTAX prezanton përmbledhjen për tatimin e profesioneve të lira dhe punonjësve në Shqipëri dhe vendet fqinje për 2024

Përmbledhja “Tatimi mbi të ardhurat e profesionistëve të lirë dhe punonjësve në Ballkanin Perëndimor, 2024” është një udhëzues që ka lindur nga nevoja për të bërë sa më të kuptueshme mënyrën e trajtimit fiskal të profesionistëve të lirë në...

Inflacioni i tremujorit të parë 2024 në vendet e OECD, BE dhe Ballkanin Perëndimor

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur nga Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.8% në mars 2024, pas 5.7% në shkurt (Figurat 1 dhe 2). Inflacioni total ra në 19 vende...

Barra Tatimore në Kosovë në 2023

Në Kosovë metodologjia është e njëjtë për të llogaritur barrën fiskale dhe barrën tatimore, ashtu si është sqaruar për Shqipërinë. Barra e të hyrave të përgjithshme (fiskale) në Kosovë është si rezultat i kontributit me 88% nga të hyrat tatimore dhe...

Shpërndarja e barrës tatimore sipas destinacionit në Ballkanin Perëndimor 2023

Shpërndarja e të ardhurave buxhetore duhet që të marrë në konsideratë kërkesat e individëve, familjeve dhe bizneseve të vet, të cilët në rolin e tatimpaguesit direkt dhe indirekt pretendojnë përfitim proporcional të barabartë. Sipas kësaj kërkese që vjen natyrshëm si...

Pabarazia e të ardhurave dhe faktorët ndikuesë në Ballkanin Perëndimor

Nga analiza jonë rezulton se pabarazia e të ardhurave prej punës është kontribues kryesor i shpërndarjes në të ardhurat e familjeve, por jo në shpërndarjen e drejtë të pasurisë në zotërim dhe mirëqenies. Kjo vërehet në rastin e zotërimit të pasurisë...

Normat tatimore dhe ndikimi te tatimet direkte dhe indirekte, 2022 – 2024

Kjo specifikë e peshës që mbajnë tatimet direkte, indirekte dhe kontributet sociale etj., nëse e shikojmë sipas Normave Tatimore 2022 - 2024 te Statistika vërehet se: Lidhur me tatimet direkte, vendet si Shqipëria dhe Serbia që zbatojnë norma të...

Përmbledhje nga Barra tatimore në Ballkanin Perëndimor – Shqipëri, Kosovë dhe Liria Fiskale 2024

Kjo përmbledhje prek ato pjesë të ndjeshme të studimit analitik Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor - Shqipëri, Kosovë...Dita e Lirisë Fiskale 2024. Ky  raport  trajton barrën tatimore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për Shqipërinë dhe Kosovën në veçanti...

Barra tatimore, struktura dhe normat tatimore në BP6

Barra tatimore përfshin tatimet mbi konsumin (indirekte për formën si adresohet mbi individin dhe bizneset), tatimet direkte që adresohet direkt mbi të ardhurat personale nga puna, fitimet nga kapitali mbi të ardhurat individuale dhe të korporatave, dhe taksat e përgjithshme...

Performanca ekonomike dhe fiskale në Ballkanin Perëndimor, 2021 – 2023

Në vitin 2023, popullsia e Ballkanit Perëndimor (BP6) është 16.98 milionë banorë nga 17.34 milionë banorë dy vite më parë, me një pakësim prej 2.1% ( 360.000 persona).Pakësimi më i madh ndihet në Serbi me 220.000 individë më pak, në...

error: