Monthly Archives - June 2010

Kontrolli tatimor dhe perspektiva drejt kontrollit të cilësisë bazuar te rrisku

Përpjekjet për modernizimin e administratës dhe rritjen e kapaciteteve të menaxhimit dhe zbatimit, ecin paralelisht me synimin që masat shtrënguese tatimore të ndëshkojnë të gjithë ata që nuk pajtohen me zbatimin vullnetar të legjislacionit apo kanë një kundërshtim të zbatimit,...

error: